جواب فعالیت صفحه 47 مطالعات اجتماعی نهم

۱- با استفاده از نقشهٔ پراکندگی جمعیت، ابتدا نوع تراکم جمعیت (زیاد یا کم) را در مکان‌های زیر مشخص کنید و سپس با توجه به دانسته‌های خود از سال گذشته، علت این نوع تراکم را در هر کشور بنویسید.

بنگلادش: زیاد - به علت وجود آب و خاک مناسب برای کشاورزی، باران کافی

ژاپن: زیاد - به علت صنعتی بودن، باران کافی

لیبی وچاد: کم - به علت کمبود مواد معدنی، آب و خاک مناسب

سیبری: کم - سرزمین یخ بسته و نبود قابلیت کشاورزی

آلمان: زیاد - آب و هوای معتدل و صنعت پیشرفته

استرالیا: کم - وسعت زیاد بیابان‌ها

کانادا: کم - سردی هوا در مناطق شمالی و نزدیکی به قطب

۲- پرس‌وجو کنید پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان به ترتیب از رتبهٔ اوّل تا هفتم کدام کشورها هستند و چقدر جمعیت دارند؟

رتبه نام کشور جمعیت رتبه نام کشور جمعیت
1 چین 1,373,440,00 5 برزیل 200,400,694
2 هند 1,264,440,000 6 پاکستان 186,011,000
3 آمریکا 321,415,000 7 نیجریه 173,600,000
4 اندونزی 249,900,363 16 ایران 78,734,000

جواب فعالیت صفحه 48 مطالعات اجتماعی نهم

۴- همفکری کنید و به طور گروهی، جدولی با دو ستون رسم کنید. الف) فهرستی از عواملی را که موجب می‌شود یک مکان مهاجرپذیر باشد، در یک ستون بنویسید. ب) فهرستی از عواملی را که موجب می‌شود یک مکان مهاجرفرست باشد، در ستون دیگر بنویسید.

عوامل مهاجر پذیری عوامل مهاجر فرستی
احساس آرامش و امکان پیشرفت، فراوانی مواد غذایی، آب و هوای خوب، بهداشت بالا، خاک مناسب، ثروت و... جنگ، قحطی، خشک‌سالی ،بیماری، خاک بد، فقر و...

۵- آیا در کلاس شما افرادی هستند که خود یا خانواده‌شان از شهر یا روستای دیگری به شهر یا روستای شما مهاجرت کرده باشند؟ درباره دلایل مهاجرت آنها (چه در مبدأ و چه در مقصد) پرس‌وجو کنید.

پاسخ پیشنهادی: به دلایل نبود شغل مناسب، عدم وجود امکانات درمانی و رفاهی، نبود امکان ادامه تحصیل در دانشگاه و...

۶- به نظر شما، چرا بعضی از کشورها مقررات سختی برای ورود مهاجران خارجی به کشورشان وضع می‌کنند؟

برای جلوگیری از بالا رفتن بی‌ رویهٔ جمعیت که باعث مشکلاتی مانند بیکاری، اعتیاد، فقر و فساد می‌شود و معمولاَ کشورها به دنبال افراد متخصص و تحصیل کرده می‌گردند.