جواب فعالیت صفحه 37

با توجه به نقشه

۱- الف) سه کشور نام ببرید که بیش از ۳۰۰ گونهٔ در معرض خطر دارند.

ایالت متحده آمریکا، آلاسکا، استرالیا، اندونزی

ب) دو کشور نام ببرید که کمتر از ۵٠ گونهٔ در معرض خطر دارند.

عربستان، مغولستان، افغانستان، قزاقستان، مصر، الجزایر و...

نواحی جنوب شرقی آسیا، استرالیا و امریکای جنوبی را از نظر تعداد گونه‌های در معرض خطر با کانادا و اروپای شمالی مقایسه کنید. علّت تفاوت چیست؟

تعداد گونه‌های در معرض تهدید در کانادا بین 50 تا 99 و در اروپای شمالی کمتر از 50 است در حالی که تعداد گونه‌های در معرض تهدید در جنوب شرقی آسیا و آفریقای مرکزی بین 100 تا 300 و در استرالیا از 300 تا 700 است.

۳- چرا در صحرای آفریقا تعداد گونه‌های در معرض خطر بسیار کم است؟

به علت اینکه این منطقه از تنوع کمی برخوردار است.

جواب فعالیت صفحه 40

۴- دو نظر متفاوت دربارهٔ جنگل‌های آمازون را بخوانید. شما با کدام دیدگاه موافقید؟ چرا؟ گفت‌وگو کنید.

با هر دو نظر، زیرا می‌توان در حین استفاده از جنگل‌های آمازون، به استفاده خردمندانه پرداخت تا مشکل زیادی برای آب و هوای کره زمین به وجود نیاید.

۵- جدولی با دوستون رسم کنید. در یک ستون فواید و اهمیت‌های جنگل‌های آمازون و در ستون دیگر، علل تخریب آنها را فهرست کنید.

فواید و اهمیت جنگل‌های آمازون علل تخریب جنگل‌های آمازون
تبدیل دی‌اکسید کربن به اکسیژن و تولید 20% اکسیژن کره زمین پاکسازی زمین‌ها برای پرورش دام و کشت علوفه برای دام‌ها
حفظ توازن آب و هوای جهان و ایجاد رطوبت در هوا استفاده از معادن به صورتی پی در پی
استفاده از معادن و چوب ایجاد جاده و بزرگراه در وسط جنگل

جواب فعالیت صفحه 41

۶- گفت‌وگو کنید: واکنش و احساس شما نسبت به تصاویر مربوط به شکار فیل‌ها و اشیای تزیینی چیست؟ آیا ما واقعاً به این اشیا نیاز داریم؟ برخی از طرف داران محیط زیست، استفاده از وسایل تزیینی یا اشیایی مثل عاج را که در آنها از اعضای بدن جانوران استفاده شده است، تحریم کرده‌اند و آنها را نمی‌خرند. نظر شما در این باره چیست؟

باید با طرفداران محیط زیست همکاری لازم را انجام دهیم و همچنین انزجار خود را از این کار اعلام نموده و افراد مقصر را محاکمه کنیم.