پاسخنامه تشریحی: دارد
درس: ریاضی پایه نهم
سال تحصیلی: 1400-1399
تعداد صفحات بسته: 56
------------------------------
شامل سوالات استان های:

1- تهران
2- شهرستانهای تهران
3- مازندران(صبح)
4- مازندران(عصر)
5- سمنان
6- زنجان(صبح)
7- زنجان(عصر)
8- فارس(شیراز)
9- خوزستان(8:30صبح)
10- خوزستان(10:30صبح)

پاسخنامه تشریحی در داخل فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: