پاسخنامه تشریحی: دارد
درس: زبان انگلیسی پایه نهم
سال تحصیلی: 1400-1399
تعداد صفحات بسته: 22
------------------------------
شامل سوالات استان های:

1- شهر تهران
2- اصفهان
3- مازندران (صبح)
4- زنجان (صبح)
5- یزد

پاسخنامه تشریحی در داخل فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: