پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

دانلود سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم (خرداد ماه) نهم 1398 تا 1403 تمام استان‌ ها با جواب

دانلود سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم (خرداد ماه) نهم 1398 تا 1403 تمام استان‌ ها با جواب


توجه:

در امتحانات خرداد ماه 1403 پایه نهم متوسطه، امتحان سه درس ریاضی، علوم تجربی و فارسی به صورت هماهنگ کشوری برگزار می‌شود. و سایر دروس به صورت هماهنگ استانی می‌باشد.

سوالات امتحان هماهنگ پایه نهم شهر تهران

خرداد 1403

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1402

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1401

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1400

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1398

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

سوالات امتحان هماهنگ پایه نهم شهرستان‌های تهران

خرداد 1403

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1402

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1401

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1400

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1398

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

سوالات امتحان هماهنگ پایه نهم استان آذربایجان شرقی

خرداد 1403

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1402

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1401

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1400

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1398

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

سوالات امتحان هماهنگ پایه نهم استان آذربایجان غربی

خرداد 1403

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1402

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1401

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1400

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1398

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

سوالات امتحان هماهنگ پایه نهم استان اردبیل

خرداد 1403

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1402

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1401

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1400

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1398

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

سوالات امتحان هماهنگ پایه نهم استان اصفهان

خرداد 1403

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1402

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1401

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1400

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1398

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

سوالات امتحان هماهنگ پایه نهم استان البرز

خرداد 1403

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1402

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1401

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1400

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1398

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

سوالات امتحان هماهنگ پایه نهم استان ایلام

خرداد 1403

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1402

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1401

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1400

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1398

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

سوالات امتحان هماهنگ پایه نهم استان بوشهر

خرداد 1403

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1402

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1401

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1400

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1398

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

سوالات امتحان هماهنگ پایه نهم استان خراسان جنوبی

خرداد 1403

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1402

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1401

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1400

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1398

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

سوالات امتحان هماهنگ پایه نهم استان خراسان رضوی

خرداد 1403

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1402

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1401

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1400

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1398

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

سوالات امتحان هماهنگ پایه نهم استان خراسان شمالی

خرداد 1403

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1402

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1401

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1400

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1398

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

سوالات امتحان هماهنگ پایه نهم استان خوزستان

خرداد 1403

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1402

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1401

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1400

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1398

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

سوالات امتحان هماهنگ پایه نهم استان زنجان

خرداد 1403

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1402

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1401

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1400

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1398

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

سوالات امتحان هماهنگ پایه نهم استان سمنان

خرداد 1403

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1402

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1401

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1400

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1398

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

سوالات امتحان هماهنگ پایه نهم استان سیستان و بلوچستان

خرداد 1403

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1402

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1401

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1400

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1398

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

سوالات امتحان هماهنگ پایه نهم استان فارس

خرداد 1403

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1402

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1401

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1400

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1398

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

سوالات امتحان هماهنگ پایه نهم استان قزوین

خرداد 1403

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1402

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1401

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1400

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1398

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

سوالات امتحان هماهنگ پایه نهم استان قم

خرداد 1403

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1402

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1401

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1400

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1398

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

سوالات امتحان هماهنگ پایه نهم استان لرستان

خرداد 1403

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1402

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1401

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1400

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1398

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

سوالات امتحان هماهنگ پایه نهم استان مازندران

خرداد 1403

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1402

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1401

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1400

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1398

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

سوالات امتحان هماهنگ پایه نهم استان مرکزی

خرداد 1403

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1402

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1401

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1400

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1398

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

سوالات امتحان هماهنگ پایه نهم استان هرمزگان

خرداد 1403

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1402

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1401

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1400

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1398

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

سوالات امتحان هماهنگ پایه نهم استان همدان

خرداد 1403

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1402

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1401

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1400

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1398

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

سوالات امتحان هماهنگ پایه نهم استان چهارمحال و بختیاری

خرداد 1403

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1402

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1401

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1400

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1398

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

سوالات امتحان هماهنگ پایه نهم استان کردستان

خرداد 1403

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1402

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1401

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1400

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1398

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

سوالات امتحان هماهنگ پایه نهم استان کرمان

خرداد 1403

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1402

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1401

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1400

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1398

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

سوالات امتحان هماهنگ پایه نهم استان کرمانشاه

خرداد 1403

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1402

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1401

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1400

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1398

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

سوالات امتحان هماهنگ پایه نهم استان کهگیلویه و بویراحمد

خرداد 1403

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1402

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1401

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1400

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1398

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

سوالات امتحان هماهنگ پایه نهم استان گلستان

خرداد 1403

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1402

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1401

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1400

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1398

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

سوالات امتحان هماهنگ پایه نهم استان گیلان

خرداد 1403

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1402

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1401

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1400

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1398

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

سوالات امتحان هماهنگ پایه نهم استان یزد

خرداد 1403

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1402

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1401

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1400

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

خرداد 1398

ریاضی مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی زبان انگلیسی قرآن پیام های آسمان آمادگی دفاعی فارسی املا و انشا بسته کامل سوالات

۹۹/۰۹/۱۵ تعداد بازدید: ۵۸۵۳۲۰

امتحان هماهنگ نهم

خرداد 1400

خرداد 1401

خرداد 1402

خرداد 1403

خرداد 98

نوبت دوم

هماهنگ استانی

نظرات کاربران
سلام امتحان های عصر قم رو هم بزارین
ممنون
سلام ممنون از سایت علیتون واقعا عالیه🙏
میشه سوالات رو قبل از امتحان بزارید ممنون میشم
سلام سوالات ۱۴۰۲ اصفهان را کی داره خریداری میکنم
۲۳ ارديبهشت ۰۲، ۰۷:۳۷
پاسخ:
سلام به بیست شو خوش آمدید.
جهت اطلاع از بارگذاری سوالات در سایت، عضو کانال تلگرام بیست شو شوید.
آیدی کانال: bistshoo_ir@ 
سلام ببخشید سوالات امتحان های 1402 رو چند وقت بعد از امتحان میزارین تو سایت؟ چون من از مدرسه بیام میخوام بدونم جوابا رو درست نوشتم یا اشتباه اگه میشه جواب بدین لطفا🙏😔
۲۳ ارديبهشت ۰۲، ۰۸:۲۹
پاسخ:
سلام به بیست شو خوش آمدید.
جهت اطلاع از بارگذاری سوالات در سایت، عضو کانال تلگرام بیست شو شوید.
آیدی کانال: bistshoo_ir@ 
لطفا امتحان مطالعات 1402استان بوشهر قرار بدین
۲۱ ارديبهشت ۰۲، ۱۵:۰۹
پاسخ:
سلام به بیست شو خوش آمدید
سوالات بعد از امتحان تو سایت بارگذاری میشه.
موفق باشید❤️
سلام چرا امتحانان هماهنگ سیستان وبلوچستان را نمیزارید با جواب اگه نمیشه حداقل فقط سوالات رو بدین
۲۰ ارديبهشت ۰۲، ۰۶:۱۱
پاسخ:
سلام به بیست شو خوش آمدید.
سوالات بعد از امتحان تو سایت بارگذاری خواهد شد.
جهت اطلاع سریع از بارگذاری سوالات همراه با جواب، در کانال تلگرام بیست شو عضو شوید.
آیدی کانال: Bistshoo_ir@
موفق باشید❤️
سلام چرا اول میگید سوالات امتحان رو قبل از امتحان گذاشته میشه ولی الان میگید بعد از امتحان خو یه حرف راست بزنید
۱۹ ارديبهشت ۰۲، ۰۷:۳۹
پاسخ:
سلام به بیست شو خوش آمدید.

ما هیچ وقت چنین ادعایی نداشتیم که سوالات قبل از امتحان گذاشته میشن.
همیشه در سایت و در کانال تلگرام تاکید کردیم که سوالات پس از امتحان تو سایت بارگذاری میشه.
زیر همین مطلب جواب کامنت ها رو مطالعه کنید خودتون بهتر متوجه میشین.

سایت بیست شو دارای نماد اعتماد هست و همیشه در راستای قوانین فعالیت میکنه و گذاشتن سوالات قبل از امتحان تخلف محسوب میشه.

موفق باشید❤️
سلام خسته نباشید ببخشید کی سوال های استان سیستان وبلوچستان میذارید فراد امتحان داریم قران داریم میشه بزاری😞🖤؟!
۱۷ ارديبهشت ۰۲، ۲۳:۳۱
پاسخ:
سلام به بیست شو خوش آمدید
سوالات هر امتحان بعد از امتحان تو سایت گذاشته میشه.
شما میتونین از سوالات قران سال های گذشته استان سیستان و بلوچستان و سایر استان ها برای تمرین و تکرار استفاده کنید.
سوالات تقریبا شبیه به هم هستن
موفق باشید❤️
سلام میشه سوالات امتحان نهایی پایه نهم 1402رو بزارین همین هفته دوشنبه امتحاناتمون شروع میشه
میشه بزارین از امشب شروع کنم بخوندن🥺🙏🏻؟!
سلام ببخشید پس کی سوالات ۱۴۰۲ رو میزارید کرمانشاه ما ۳۰ ام امتحان داریم
۱۵ ارديبهشت ۰۲، ۱۵:۰۷
پاسخ:
سلام به  بیست شو خوش آمدید
سوالات پس از امتحان تو سایت گذاشته میشن.
موفق باشید
آراز نانفروش
کی سوالات نهم آذربایجان شرقی رو میزارید
سلام ببخشید پس کی سوالات هماهنگ کرمانشاه رو میزارید
۱۰ ارديبهشت ۰۲، ۰۹:۴۷
پاسخ:
سلام به بیست شو خوش آمدید
به مطلب زیر مراجعه نمایید.
سلام میشه سوالات آزمون هماهنگ استانی نهم خوزستان بزاری
ببخشید سوالات رو چند روز قبل از امتحان میزارید
۱ ارديبهشت ۰۲، ۱۵:۱۹
پاسخ:
سلام به بیست شو خوش آمدید
سوالات پس از امتحان گذاشته میشن. 
موفق باشید. 
ببخشی این سوال هایی که میزارید نمونه سوال هستند یا خود سوال
۳۱ فروردين ۰۲، ۲۰:۰۲
پاسخ:
سلام به بیست شو خوش آمدید
تمام سوالات هماهنگ نهم، خود سوالات هستند.
موفق باشید
سلام ببخشید میشه سوالات استان کرمانشاه رو بزارید ۱۴۰۲
۳۱ فروردين ۰۲، ۰۷:۴۸
پاسخ:
سلام به بیست شو خوش آمدید
سوالات پس از امتحان همراه با جواب تو سایت گذاشته میشه.
موفق باشید.
سلام خیلی ممنون از سایت خوبتون♥
میشه سوالات خرداد ماه 1402هرمزگان رو بزارید ممنون
۲۰ فروردين ۰۲، ۲۰:۰۲
پاسخ:
سلام به بیست شو خوش آمدید. 
بله حتما سوالات خرداد ماه 1402 تو سایت گذاشته میشه. 
ولی سوالات پس از امتحان تو سایت گذاشته میشه.
موفق باشید. 
میشه بگید‌چطوری دانلود کنیم
۱۹ فروردين ۰۲، ۱۲:۳۶
پاسخ:
سلام به بیست شو خوش آمدید
در قسمت بالا لیست تمامی استان ها قرار گرفته است. 
در بخش مربوط به استان مورد نظرتون بر روی سال مورد نظرتون کلیک کنید. (مثلا خرداد 1401)
لیست دروس براتون به نمایش در میاد
درس مورد نظرتون رو انتخاب کنید.
در صفحه جدیدی که باز میشه بر روی گزینه  دانلود فایل pdf  کلیک کنید. و بقیه مراحل تهیه سوالات را انجام بدین.
باز هم اگر مشکلی داشتین در خدمتتون هستیم.
موفق باشید.
سلام.. میشه لطفا امتحان خرداد ماه مشهد 1401 رو بزارید زود تر لطفا نیاز دارم
۱۹ فروردين ۰۲، ۱۲:۴۳
پاسخ:
سلام بعضی کارتها رمز دوم ندارند از برنامه بام ملی بهتر است یا یک شماره کارت بدهید
۱۹ فروردين ۰۲، ۱۲:۴۵
پاسخ:
سلام به بیست شو خوش آمدید
با عرض پوزش چنین امکانی وجود ندارد.
لطفا رمز دوم تهیه نمایید.
موفق باشید.
میشه لطفا امتحان هماهنگ قم۱۴۰۱برای بعدازظهر روهم بزارین ممنون میشم
۱۹ فروردين ۰۲، ۱۲:۴۷
پاسخ:
سلام به بیست شو خوش آمدید
سوالات استان قم شامل دو سری سوالات نوبت صبح و عصر می‌باشند.
به مطلب زیر مراجعه نمایید.
موفق باشید.
سریع سوالایی عربی همدان 1401 بزارید
۱۹ فروردين ۰۲، ۱۲:۵۱
پاسخ:
لطفا توروخدا سوالات نوبت دوم دفاعی نهم رو بزارید مال کرمانشاه توروخدااااا
بابت سوال ها خیلی ممنون ، ولی چرا اصلا برای 1401 خراسان شمالی نزاشتید ، لطفا پیگیری کنید یا دلیلشو بگید
سلام میشع جوابهاروبعداتمام امتحانات زودتربزارید🙏🏼😊
سلام خسته نباشید میشه نمونه سوال عربی کردستان بزاریدددد لطفا
سلام خسته نباشید میشه نمونه سوال عربی کردستان بزاریدددد لطفا
سلام میشه سوالات ۱۳۹۸ _ ۱۳۹۷ _ ۱۴۰۰ نوبت دوم مطالعات اجتماعی آذر بایجان شرقی رو بزارید اگه میشه میشه زود تر بگزارید خواهش میکنم
سلام خسته نباشید میشه سوالات فارسی ششم رو برای ناحیه ۲ کرج رو بزارید
سلام ببخشید میشه سولات علوم نهم استان فارس رو بزارید
سلام خسته نباشید لطفا سوالات نهم نیمه دوم 1401استان فارس رو بزارید 2شنبه امتحان دارم ترو خدا
سلام لطفا سوالات فارسی نهم استان هرمزگان بزارید لطفا خرداد1401 لطفا فقط زود زود
فردا امتحان آمادگی دارم لطفاً امتحان نوبت دوم خرداد۱۴۰۰ را رایگان بگذارید مرسی🙏
سلام لطفا امتحان علوم و دفاعی و انگلیسی استان فارس اضافه کنید.

سلام ببخشید میشه هرچه سریع تر لطف کنید جواب امتحان زبان نوبت دوم 1401 شهرستان های استان تهران بزارید لطفا لطفا لطفا فردا صبح امتحان دارم
عالی میشد اگه سوالات سال ۱۴۰۱ رو هم میذاشتین برای علوم مون به درد می خورد ×_-
سلام ازتون خواهش نی کتم امتحان نوبت دوم ۱۴۰۱استان کردستان قرار بدید فردا امتحان مطالعات دارم ازتو خواهش می کنم دوشنبه علو م هم دارم اگرمی شی سوالات درسم مطالعات نهم ۱۴۰۱ و علوم ،امادگی.زبان فردا چهارشنبه امتحان مطالعات. دارم لطفن زودبیفرستی
سلام تو رو قرآن امتحان نوبت دوم فارسی پایه نهم ۱۴۰۱ خردا خوزستان بزارید فردا امتحانه لطفا عجله کنید منتظرم
سلام لطفا امتحان نهایی مطالعات استان فارس ۱۴۰۱ رو بزارید ممنوووووووون
سلام خسته نباشید🌺🌹
ببخشید اگه امکان داره امکان داره امتحان ریاضی کرمانشاه 1401رو بزاری ممنون ✋
سلام تورو جون هر کی که دوست دارید سوالات نهم 1401لرستان هم بزارید
سلام خسته نباشید من سوالات هماهنگ امتحانی تمام دروس پایه نهم ۱۴۰۱ رو میخوام برای شهرستان های تهران اما متاسفانه نمیاره
۱۴۰۱ مازندران بزارین لطفا🥲
سلام میشه خواهش کنم سوالات نهایی مطالعات استان فارس رو بذارید؟
سلام خسته نباشید
تو رو خدا سوالات امتحان عربی نهم تهران بزارید من فردا امتحان دارم دوشنبه علوم داریم دارم اونا رو می خونم چهارشنبه زبان داریم تو رو قرآن بزارید ممنون میشم🙏
سوالات نهم تیزهوشان استان آذربایجان شرقی را لطفا قرار دهید
سلام لطفا سوالات فارسی نهم نهایی بذارید
چند روز دیگه امتحان داریم
۸ خرداد ۰۱، ۰۶:۵۸
پاسخ:
سلام به بیست شو خوش آمدید
سلام لطفا امتحان نوبت دوم 1401کرمانشاه رو بزارید
منتظرهستیم .......
۸ خرداد ۰۱، ۰۶:۵۹
پاسخ:
سلام به بیست شو خوش آمدید
سلام خواستم تشکر کنم از سایت فوق العاده تون اگه براتون امکان داره سوالات هماهنگ نوبت دوم ریاضی خرداد ایلام رو تو سایت منتشر کنید ممنون
سلام میشه تمام نمونه سوالات آذربایجان شرقی ۱۴۰۱ نهم نهایی را بزارید ممونم

سلام امتحان نهایی علوم استان کرمان رو لطفا بزارین🙏
سلام لطفا سوالات امتحان نهایی ۱۴۰۱گلستان را هم بگذارید هرچه سریعتر ممنون میشم
۵ خرداد ۰۱، ۲۳:۱۶
پاسخ:
سلام به بیست شو خوش آمدید
به مطلب زیر مراجعه کنید.
موفق باشید
سحر دربهانی
سلام من پاسخ سوالات امتحان نهایی نوبت دوم نهم 1401 برای استان خراسان رضوی و می خواستم ممنون
سحر دربهانی
سلام ببخشید پاسخ سوالات امتحان نهایی نهم 1401 استان خراسان رضوی و می خواستم
سلام خسته نباشید سوالات هماهنگ علوم استان مرکزی 1401 رو زودتر بزارید
سلام توروخداا سوالا زبان اصفهان بزارید بیشتر شهرت تو بعضی سایتا گذاشتن
چه ساعتی زبان اصفهان رو میزارید
سلام لطفا سوالات نهایی قرآن استان قم نوبت صبح رو بزارید
سلام میشه امتحان های اصفهان بزارید قبل شروع امتحان بیشتر شهر ها گذاشتین بعضی از درس هارو‌ والا زبان ریاضی علوم اصفهانم بزارید ۱۴۰۱
سلام لطفاً سوالات هماهنگ امتحان زبان پارسال چهارمحال و بختیاری رو بزارین با جواب ممنون
سلام لطفاً سوالات هماهنگ امتحان زبان پارسال چهارمحال و بختیاری رو بزارین با جواب ممنون
سلام وقتتون بخیر، میشه سوال امتحان نهایی خرداد ۱۴۰۱ شهر تهران رو قرار بدید؟
چرا هنوز امتحان هدیه نهم ۱۴۰۱ نیومد ما دادیم امتحانو
لطفاً نمونه سوال عربی سال ۱۴۰۰ در کرمانشاه بزارید
سلام.سیستان و بلوچستان تو هیچکدوم از سالاش ادبیات نیست؟؟!
محمدامین بهری
پایه نهم هستم
سلام خسته نباشید
سوالات پایه نهم امتحان دینی سال 1400 و1401
استان مرکزی قرار بدید خیلی ممنون.
باسلام خدمت شما میخواستم بگم میشه مال آمادگی دفاعی رو هم بزارید ۱۴۰۰ استان سیستان و بلوچستان
و ممنونم از بیست شو خیلی عالیه واقعا 😊
سلام خسته نباشی لطفاً سوالات خرداد ۱۴۰۱.۱۴۰۰رو پایه نهم استان تهران با جواب بگزارید
لطفاً مال آمادگی دفاعی رو هم بزارید ۱۴۰۰ استان سیستان و بلوچستان
سلام لطفا آزمون عربی نهم با جواب رو قرار بدین استات خوزستان...
اما میشه همین الان بگزارین😐🌹
سلام میشه سوالات نهایی نهم ۱۴۰۱ رو بزارید سیستان و بلوچستان همه درس ها با تشکر
چجوری رمز پویا رو بزنم من چند بار زدم نمیشه ،😥
۲۸ ارديبهشت ۰۱، ۱۰:۵۶
پاسخ:
سلام به بیست شو خوش آمدید
رمز پویا برای کارت بانکی باید ابتدا فعال شده باشه.
برای فعال سازی رمز پویا به دستگاه های خودپرداز بانکی مراجعه کنید.

موفق باشید
لطفاً مال زبان و بزارین استان سیستان و بلوچستان فردا امتحان داریم ممنون میشم
۲۷ ارديبهشت ۰۱، ۲۰:۴۸
پاسخ:
سلام به بیست شو خوش آمدید
سوالات پس از امتحان تو سایت قرار میگیرن. شما میتوانید با تهیه سوالات سایر استان ها و همچنین تهیه سوالات سال های قبل استان خودتون، با نوع سوالات و فرم کلی سوالات آشنا بشین و با تسلط بیشتری در امتحان هماهنگ نهم حاضر بشین.

موفق باشید
فردوس فیروزی
با سلام
لطفا نمونه سوالات علوم نهایی استان خوزستان سالهای ۹۷_ ۹۶_ ۹۵_ ۹۴ با پاسخ اگر امکانش هست
سلام
کل سوال های 1400 و 1398 و 1397 و امتحان های 1401ک گرفته شده اند رو قرار بدین کهگیلویه و بویراحمد
هزینه هارو هم کم کنید
فردا امتحان ﭖیام نهم نوبت دوم دارم سوالات هماهنک استان خوزستان 1401 رو کجا ﭖیدا کنم
لطفاً سوالات امتحان نهایی سیستان و بلوچستان را در سایت قرار دهید
۲۵ ارديبهشت ۰۱، ۲۰:۰۱
پاسخ:
سلام به بیست شو خوش امدید
به لینک زیر مراجعه کنید. 
سلامی دوباره خدمت شما دوست گرامی لطف کنید هر موقع سولات نهایی ریاضی استان سیستان و بلوچستان به دستتون رسید در سایت قرار دهید سپاس گذارم
لطفا سوالات هدیه 1401کلاس نهم استان خوزستان رو بدید ممنون میشم
۲۴ ارديبهشت ۰۱، ۱۹:۲۵
پاسخ:
سلام به بیست شو خوش امدید
سوالات پس از امتحان تو سایت قرار میگیرن.
موفق باشید
سلام خیلی ممنونم از زحماتتون می خواستم بگم که امروز برخی استان ها امتحان ریاضی دارن اگر میشه تا اخر شب قرار بدین واقعا سایت شما بهترینه متشکرم
۲۴ ارديبهشت ۰۱، ۱۱:۲۳
پاسخ:
سلام به بیست شو خوش آمدید
به محض دسترسی، سوالات تو سایت قرار میگیرن.
موفق باشید🌹
سلام ببخشید سوالات امتحان نهایی ریاضی نهم و سایر درس ها استان بوشهر سال ۱۴۰۱ یعنی الان رو چجوری باید پرداخت کنم؟؟؟؟؟؟میشه جواب بدید لطفا🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻
۲۲ ارديبهشت ۰۱، ۲۱:۴۵
پاسخ:
سلام به بیست شو خوش آمدید
سوالات پس از برگزاری امتحان تو سایت گذاشته میشن. 
سوالات هماهنگ فارسی سال ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ را هم بگذارید
سلام میشه سوال های نوبت دوم هر استان در سال ۴۰۱ رو مثل بعضی سایت ها کنکوری قلب امتحان بزارید تا ۲۰ شیم
۱۰ ارديبهشت ۰۱، ۲۲:۰۶
پاسخ:
سلام به بیست شو خوش آمدید.
سوالات همراه با پاسخنامه بعد از امتحان گذاشته می‌شود.

اگر مطالب کتاب را خوب مطالعه کنید و چند امتحان هماهنگ مربوط به سال های گذشته را تهیه کنید و تمرین کنید. مطمین باشید 20 میشین.
من میخوام امتحان اجتماعی فصل ۸و۹ بدهم پایه ششم هستم

سلام
لطفا سوالات نهایی هماهنگ نوبت دوم کلاس نهم سال۱۳۹۹ اصفهان را قرار دهید...
من سال ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ رو خرید کردم ولی ۱۳۹۹ نبود
با تشکر
۱۰ فروردين ۰۱، ۱۱:۱۱
پاسخ:
سلام به بیست شو خوش آمدید.
سال 1399 به دلیل شرایط کرونایی، امتحانات خرداد ماه پایه نهم به صورت هماهنگ استانی برگزار نشد.
بلکه به صورت مدرسه ای و مثل پایه های هفتم و هشتم برگزار شد.
با مراجعه به مطلب زیر میتوانید سولات سال 1399 را تهیه کنید.
سلام
لطفا سوالات نهایی هماهنگ نوبت دوم کلاس نهم سال۱۳۹۹ اصفهان را قرار دهید...
من سال ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ رو خرید کردم ولی ۱۳۹۹ نبود
با تشکر
سلام خواهشا میشه سوالات یکجای اذربایجان شرقی هم بزارید خواهش میکنم
۵ فروردين ۰۱، ۱۱:۵۴
پاسخ:
سلام به بیست شو خوش آمدید.
بسته سوالات استان آذربایجان شرقی اضافه شد.
ارسال سوالات هماهنگ پایه نهم خرداد خراسان رضوی ١٣٩٩و ١۴٠٠
ممنون و متشکر.
۲۹ اسفند ۰۰، ۱۳:۳۴
پاسخ:
سلام به بیست شو خوش آمدید.
با سلام و‌احترام
ممنون از بسته های سوالات امتحانی که بسیار مرتب و منظم تهیه شده است.
لطفا بسته سوالات استانی خرداد ماه ۹۸ ،۹۷ ، ۹۶ ، ۹۵ استان تهران را بگذارید
با تشکر فراوان
۲۶ بهمن ۰۰، ۱۲:۲۳
پاسخ:
سلام به بیست شو خوش آمدید.

برای دریافت بسته سوالات استان تهران به مطالب زیر مراجعه نمایید.به زودی در ورژن جدید "بیست شو" امکانات بیشتر و سوالات بیشتری ارائه خواهد شد.

سلام خسته نباشید ببخشید چرا توی سوالات هماهنگ استانی شهرستان های تهران نوبت ظهر یا همون عصر چرا نمونه سوالات آمادگی و فارسی و علوم و چند تا دیگه درس رو نزاشتن؟؟ لطف میکنید بفرستید لینک رو
۶ بهمن ۰۰، ۲۳:۴۵
پاسخ:
سلام به بیست شو خوش آمدید.
سوالات به تدریج تکمیل خواهند شد.
با سلام و خدا قوت
آقا واقعاً عشقید.
همه سوالات امتحانی رو سریعا تو سایت قرار می‌دید.
لطفاً لطفاً لطفاً به غیر از سوالات امتحان نهایی، بقیه محتواها رو بذارید رایگان بمونه. همچنین کیف پول و حداقل مبلغ شارژ کیف پول و... درست نکنید. همینجوری که برای هر فایل مستقیم وارد درگاه پرداخت میشیم، خیلی خوبه.
مثل اون سایت معروف نباشید که تا آموزش مجازی شد، خیلی از محتواهاش رو پولی کرد. شارژ کیف پول رو حداقل ۴۰۰۰۰ تومان قرار میدن.
بسیار عالی هستید👌
لطفا بقیه پایه‌ها رو هم در نظر بگیرید.
با تشکر
اجرکم عندالله
۱۶ خرداد ۰۰، ۲۲:۰۴
پاسخ:
سلام به بیست شو خوش آمدید.
ممنون از نگاه مثبتتون.
در نظر داریم برای سال تحصیلی بعدی پایه های تحصیلی بیشتری رو پوشش بدیم و امکانات بیشتری برای سایت در نظر بگیریم.
بیست شو، آرزوی موفقیت و کامیابی داره براتون.
سلام ببخشید سوالات عربی نهم استان آذربایجان غربی شیفت ظهر و صبح هم بزارید .
۱۲ خرداد ۰۰، ۲۲:۱۸
پاسخ:
سلام.
ببخشید چرا امتحان علوم نهم استان آذربایجان غربی رو قرار ندادین ؟
۸ خرداد ۰۰، ۱۷:۱۷
پاسخ:
سلام من ساعت۱۱امتحان ترم علوم از استان مازندران دارم میشه سوالات رو قرار دهید
۸ خرداد ۰۰، ۰۹:۳۸
پاسخ:
سلام به بیست شو خوش آمدید.
سوالات پس از برگزاری امتحان توسط دبیران ارسال شده و در سایت قرار میگیرن.
ممکنه بلافاصله پس از امتحان ارسال بشه ممکنه چند ساعت یا چند روز طول بکشه.
تو کانال تلگرام بیست شو عضو بشین تا از جدیدترین سوالات به راحتی مطلع بشین .
https://t.me/bistshoo_ir
سلام ، من یه سوالی داشتم ،میخواستم بدونم کد تخفیف رو باید از کجا بگیریم ؟
اگه جواب بدید ممنون میشم
۵ خرداد ۰۰، ۱۵:۱۸
پاسخ:
سلام به بیست شو خوش آمدید.
اعضای کانال تلگرام بیست شو به صورت دوره ای کد تخفیف میگیرن
جهت دریافت کد تخفیف عضو کانال تلگرام بیست شو بشین.
https://t.me/bistshoo_ir
سلام سوالات علوم نهم کرمان می گذارید تشکر از شما امروز امتحان دادم
۴ خرداد ۰۰، ۲۰:۲۶
پاسخ:
سلام تشکر از شما که سوالات امتحانی مطالعات نهم کرمان را فرستادید اگر امکان دارد سوالات عربی نهم ۱۴۰۰ کرمان راهم بفرستید خیلی خیلی ممنون از شما
۴ خرداد ۰۰، ۱۰:۳۰
پاسخ:
سلام به بیست شو خوش آمدید.
دانیال حبیب مقدم
سلام و عرض خسته نباشید . خیلی خیلی ممنونم از سایت بسیار خوبتون . خیلی عالیه .
آیا امکانش هست امتحان هماهنگ مطالعات اجتماعی پایه نهم برای شهر تران و خرداد ۱۴۰۰ رو قرار بدهید ؟
پس فردا امتحان دارم 😅☺️
۳ خرداد ۰۰، ۲۰:۱۰
پاسخ:
سلام به بیست شو خوش آمدید.
سوالات هر امتحان پس از برگزاری امتحان تو سایت قرار داده میشه.
سلام چرا آزمون های هماهنگ استان کرمان را نمی گذارید مطالعات و عربی
۳ خرداد ۰۰، ۱۹:۴۷
پاسخ:
باعرض سلام و خسته نباشید به شما

من میخواستم بدونم چرا سوالات استان همدان رو نمیزارید ،به جز قرآن امتحان انشا و مطالعات هم در این استان گرفته شده ولی شما فقط قرآن رو قرار دادین ،اگه میشه سوالات امتحاناتی رو که گرفته میشه قرار بدین ،ممنون از شما ،خدانگهدار
۲ خرداد ۰۰، ۲۰:۲۳
پاسخ:
سلام به بیست شو خوش آمدید.
سوالات به زودی اضافه خواهند شد.
لطفا سوالات هماهنگ استان اصفهان سال نهم درس پیام های اسمانی سال1400 رو هم بزارید
۲ خرداد ۰۰، ۲۰:۰۴
پاسخ:
سلام به بیست شو خوش آمدید.
سوالات پس از برگزاری امتحان تو سایت قرار میگیره.
شما میتونین از سوالات پیام های آسمان سایر استان های یا سوالات امتحان سالهای گذشته استان اصفهان استفاده کنین و با نوع سوالات آشنا بشین.
لطفا نمونه سوالات نهم آذربایجان غربی۱۴۰۰
۳۱ ارديبهشت ۰۰، ۱۴:۲۴
پاسخ:
سلام به بیست شو خوش آمدید.
فعلا به سوالات 1400 استان آذربایجان غربی دسترسی نداریم.
شما میتونین از سوالات سایر استان ها یا سوالات آذربایجان غربی در سال ها گذشته برای تمرین و آشنایی با نوع سوالات استفاده کنین.
به مطلب زیر مراجعه کنین.
لطفا نمونه سوالات نهم آذربایجان غربی ۱۳۹۹خیلی ضروری است
۳۱ ارديبهشت ۰۰، ۱۳:۴۰
پاسخ:
سلام به بیست شو خوش آمدید.
سال 99 به دلیل شرایط کرونایی، امتحانات به صورت هماهنگ استانی برگزار نشد. مثل سال های هفتم و هشتم، مدرسه ای برگزار شد.
شما میتونین از سوالات هماهنگ سال 98 استفاده کنین.
به مطلب زیر مراعه نمایید.
سوالات امتحان ریاضی سال 99 رو ندارین؟!
۳۰ ارديبهشت ۰۰، ۲۲:۰۶
پاسخ:
سلام به بیست شو خوش آمدید.
سال 1399 به دلیل شرایط کرونایی امتحانات به صورت هماهنگ استانی برگزار نشد.
مثل پایه هفتم و هشتم به صورت مدرسه ای برگزار شد.
جهت مشاهده سوالات مدارس مختلف در سال 99 به مطلب زیر مراجعه کنید.
میشه لطفا سوالات امتحانی نوبت دوم ریاضی استان خوزستاد رو بزارید
لطفا سوالات هماهنگ نوبت دوم خرداد۱۴۰۰ رد بزارید ممنون
۳۰ ارديبهشت ۰۰، ۱۱:۵۴
پاسخ:
سلام به بیست شو خوش آمدید.
کمی دقت کنین سوالات سال 1400 هم موجوده.
سلام
چرا از استان چهار محال و بختیاری فقط قرآن هستش
تازه اونم جواب نداره
۱۴ ارديبهشت ۰۰، ۱۷:۰۰
پاسخ:
سلام به بیست شو خوش آمدید
سوالات استان چهارمحال و بختیاری اضافه شد.
متاسفانه پاسخنامه سوالات استان چهارمحال و بختیاری در دسترس نیست.
در صورت نیاز به پاسخنامه، می‌توانید از سوالات سایر استان‌ها که دارای پاسخنامه هستند استفاده نمایید.
سلام. خواستم تشکر کنم واقعا حرف ندارین. کل اینترنت رو گشتم اینهمه سوال با کیفیت همراه با جواب نتونستم پیدا کنم. درسته پولیه ولی ارزششو داره چون مطمعنم که زحمت زیادی کشیده شده تا این سوالات اماده بشن.
۱۲ ارديبهشت ۰۰، ۱۱:۲۸
پاسخ:
سلام به بیست شو خوش آمدید
با تشکر از نظر پرانرژی و مثبتتان نسبت به بیست شو.
سلام
بسته کامل نمونه سوالات خیلی خوب هستن
لطفا بیشتر بزارید
۳ ارديبهشت ۰۰، ۱۷:۴۹
پاسخ:
سلام به بیست شو خوش آمدید.
نمونه سوالات و تمام مطالب سایت به صورت مستمر و پیوسته به روز رسانی می‌شود.
سلام و خسته نباشید
چرا برای استان خراسان شمالی سئوال نیست،؟؟
۲ ارديبهشت ۰۰، ۱۴:۴۶
پاسخ:
سلام به بیست شو خوش آمدید.
سوالات خراسان شمالی اضافه شدن.
این صفحه و نمونه سوالات هر روز به روز رسانی میشوند.
لطفا سوالات امتحان نهایی 99 گلستان را هم بگزارید
۳۰ فروردين ۰۰، ۱۹:۰۱
پاسخ:
سلام به بیست شو خوش آمدید
دوست عزیز در بالای همین صفحه اشاره کردیم که در سال 1399 به دلیل شرایط کرونایی، امتحانات پایه نهم به صورت هماهنگ استانی برگزار نشد. همانند امتحانات معمولی در سطح مدرسه برگزار شد.
شما می‌توانید از سوالات امتحان هماهنگ سال 1398 استان گلستان و سایر استان ها استفاده نمایید.
خیلی برای گلستان سوال کمه فقط یه نمونه سوال هست لطفا بیشتر کنید نمونه سوال ها را باتشکر
۲۹ فروردين ۰۰، ۱۹:۳۶
پاسخ:
سلام به بیست شو خوش آمدید
به زودی تکمیل خواهد شد.
سلام چرا کرمانشاه ریاضی نداره؟!!!!
۲۷ فروردين ۰۰، ۲۲:۲۳
پاسخ:
سلام به بیست شو خوش آمدید
امتحان هماهنگ ریاضی استان کرمانشاه اضافه شد.
به لینک زیر مراجعه کنید.
bistshoo.ir/post/338
شایان قلی پور
مرسی بیست شو
هر سایتی رفتم جواب نداشتن اکثرا
ولی اینجا هم زیاااااده سوالات هم جواب دارن
بازم مرسی بیست شو
۲۲ فروردين ۰۰، ۱۲:۴۷
پاسخ:
سلام به بیست شو خوش آمدید
نظر لطف شماست.
وای مرسی خیلی خوبههههه
توجه:

در صورت اشکال در پرداخت یا عدم دریافت فایل پس از پرداخت، از طریق صفحه تماس با ما پیگیری نمایید.

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی