بیست شـــو با بیست شو، بیست شوید

پیشنهاد ویژه بیست شو برای موفقیت در امتحان هماهنگ خرداد

۲۴ مطلب با موضوع «نمونه سوال :: نوبت دوم :: فارسی» ثبت شده است

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان فارس با جواب | خرداد 98

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان فارس با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: فارس | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم |  شامل: ریاضی، علوم تجربی، مطالعات اجتماعی، عربی، زبان انگلیسی، آمادگی دفاعی، قرآن، پیام های آسمانی، املا و انشای فارسی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۰۴
بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان همدان با جواب | خرداد 98 (عصر)

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان همدان با جواب | خرداد 98 (عصر)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: همدان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | نوبت: عصر | شامل: ریاضی، علوم تجربی، مطالعات اجتماعی، عربی، زبان انگلیسی، آمادگی دفاعی، قرآن، پیام های آسمانی، املا و انشای فارسی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹۷
بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان همدان با جواب | خرداد 98 (صبح)

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان همدان با جواب | خرداد 98 (صبح)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: همدان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | نوبت: صبح | شامل: ریاضی، علوم تجربی، مطالعات اجتماعی، عربی، زبان انگلیسی، آمادگی دفاعی، قرآن، پیام های آسمانی، املا و انشای فارسی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۴۵
امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی پایه نهم استان همدان | خرداد 98 (صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی پایه نهم استان همدان | خرداد 98 (صبح)

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: همدان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | نوبت: صبح | تاریخ برگزاری امتحان املا: 98/03/20 | تاریخ برگزاری امتحان انشا: 98/03/19 | تعداد صفحه املا: 1 | تعداد صفحه انشا: 2 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۷
امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی پایه نهم استان خراسان شمالی | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی پایه نهم استان خراسان شمالی | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: خراسان شمالی | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان املا: 98/03/02 | تاریخ برگزاری امتحان انشا: 98/02/19 | تعداد صفحه املا: 1 | تعداد صفحه انشا: 1 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۷
امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی پایه نهم استان گلستان | خرداد 98 (صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی پایه نهم استان گلستان | خرداد 98 (صبح)

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: گلستان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | نوبت: صبح | تاریخ برگزاری امتحان املا: 98/03/12 | تاریخ برگزاری امتحان انشا: 98/02/31 | تعداد صفحه املا: 1 | تعداد صفحه انشا: 1 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۳۴
امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی پایه نهم استان خراسان رضوی | خرداد 98 (عصر)

امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی پایه نهم استان خراسان رضوی | خرداد 98 (عصر)

نوع امتحان: هماهنگ نوبت دوم | استان: خراسان رضوی | تاریخ برگزاری امتحان املا: 98/03/01 | تاریخ برگزاری امتحان انشا: 98/03/19  | نوبت: عصر | تعداد صفحه املا: 2 | تعداد صفحه انشا: 2 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۶۱
بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان البرز با جواب | خرداد 98 (عصر)

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان البرز با جواب | خرداد 98 (عصر)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: البرز | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | نوبت: عصر | شامل: ریاضی، علوم تجربی، مطالعات اجتماعی، عربی، زبان انگلیسی، آمادگی دفاعی، قرآن، پیام های آسمانی، املا و انشای فارسی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹۹۹
امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی پایه نهم استان البرز | خرداد 98 (عصر)

امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی پایه نهم استان البرز | خرداد 98 (عصر)

نوع امتحان: هماهنگ نوبت دوم | استان: البرز | تاریخ برگزاری امتحان املا: 98/03/19 | تاریخ برگزاری امتحان انشا: 98/03/20  | نوبت: عصر | تعداد صفحه املا: 1 | تعداد صفحه انشا: 1 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۱
بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان خراسان رضوی با جواب | خرداد 98 (صبح)

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان خراسان رضوی با جواب | خرداد 98 (صبح)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: خراسان رضوی | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم |  شامل: ریاضی، علوم تجربی، مطالعات اجتماعی، عربی، زبان انگلیسی، آمادگی دفاعی، قرآن، پیام های آسمانی، املا و انشای فارسی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۰۶۰
امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی پایه نهم استان خراسان رضوی | خرداد 98 (صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی پایه نهم استان خراسان رضوی | خرداد 98 (صبح)

نوع امتحان: هماهنگ نوبت دوم | استان: خراسان رضوی | تاریخ برگزاری امتحان املا: 98/03/01 | تاریخ برگزاری امتحان انشا: 98/03/19  | تعداد صفحه املا: 2 | تعداد صفحه انشا: 2 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۳
بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان البرز با جواب | خرداد 98 (صبح)

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان البرز با جواب | خرداد 98 (صبح)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: البرز | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | نوبت: صبح | شامل: ریاضی، علوم تجربی، مطالعات اجتماعی، عربی، زبان انگلیسی، آمادگی دفاعی، قرآن، پیام های آسمانی، املا و انشای فارسی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۷۴۹
امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی پایه نهم استان البرز | خرداد 98 (صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی پایه نهم استان البرز | خرداد 98 (صبح)

نوع امتحان: هماهنگ نوبت دوم | استان: البرز | تاریخ برگزاری امتحان املا: 98/03/19 | تاریخ برگزاری امتحان انشا: 98/03/20  | نوبت: صبح | تعداد صفحه املا: 1 | تعداد صفحه انشا: 1 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۰
بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان اصفهان با جواب | خرداد 98

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان اصفهان با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: اصفهان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم |  شامل: ریاضی، علوم تجربی، مطالعات اجتماعی، عربی، زبان انگلیسی، آمادگی دفاعی، قرآن، پیام های آسمانی، املا و انشای فارسی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۱۵۰
امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی پایه نهم استان اصفهان | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی پایه نهم استان اصفهان | خرداد 98

نوع امتحان: هماهنگ نوبت دوم | استان: اصفهان | تاریخ برگزاری امتحان املا: 98/03/21 | تاریخ برگزاری امتحان انشا: 98/03/21  | تعداد صفحه املا: 1 | تعداد صفحه انشا: 1 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۳۲
امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی پایه نهم استان فارس | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی پایه نهم استان فارس | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: فارس | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان املا: 98/03/13 | تاریخ برگزاری امتحان انشا: 98/03/09 | تعداد صفحه املا: 2 | تعداد صفحه انشا: 1 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۷
بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان گیلان با جواب | خرداد 98 (عصر)

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان گیلان با جواب | خرداد 98 (عصر)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: گیلان | نوبت امتحان: عصر | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم |  شامل: ریاضی، علوم تجربی، مطالعات اجتماعی، عربی، زبان انگلیسی، آمادگی دفاعی، قرآن، پیام های آسمانی، املا و انشای فارسی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۴۲
بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان گیلان با جواب | خرداد 98 (صبح)

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان گیلان با جواب | خرداد 98 (صبح)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: گیلان | نوبت امتحان: صبح | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم |  شامل: ریاضی، علوم تجربی، مطالعات اجتماعی، عربی، زبان انگلیسی، آمادگی دفاعی، قرآن، پیام های آسمانی، املا و انشای فارسی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۹۱۸
امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی پایه نهم استان گیلان | خرداد 98 (عصر)

امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی پایه نهم استان گیلان | خرداد 98 (عصر)

نوع امتحان: هماهنگ نوبت دوم | استان: گیلان | نوبت: عصر| تاریخ برگزاری امتحان املا: 98/03/19 | تاریخ برگزاری امتحان انشا: 98/03/20  | تعداد صفحه املا: 1 | تعداد صفحه انشا: 1 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۰۷
امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی پایه نهم استان گیلان | خرداد 98 (صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی پایه نهم استان گیلان | خرداد 98 (صبح)

نوع امتحان: هماهنگ نوبت دوم | استان: گیلان | نوبت: صبح | تاریخ برگزاری امتحان املا: 98/03/19 | تاریخ برگزاری امتحان انشا: 98/03/20  | تعداد صفحه املا: 1 | تعداد صفحه انشا: 1 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۳۸