پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۱۰۷ مطلب با موضوع «نمونه سوال :: نوبت دوم :: فارسی» ثبت شده است

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم کهگیلویه و بویراحمد | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم کهگیلویه و بویراحمد | خرداد 1401

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: گیلان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم  | تاریخ برگزاری امتحان املا: 1401/02/29 | تاریخ برگزاری امتحان انشا: 1401/03/03 | تعداد صفحه املا: 1 | تعداد صفحه انشا: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۵
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم فارسی نهم استان ایلام با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم فارسی نهم استان ایلام با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: ایلام | کتاب: فارسی نهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1401/02/29

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۲
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم گیلان | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم گیلان | خرداد 1401

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: گیلان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم  | تاریخ برگزاری امتحان املا: 1401/03/23 | تاریخ برگزاری امتحان انشا: 1401/03/04 | تعداد صفحه املا: 2 | تعداد صفحه انشا: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۰
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم فارسی نهم استان یزد با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم فارسی نهم استان یزد با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: یزد | کتاب: فارسی نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/12

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۲
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم کرمان | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم کرمان | خرداد 1401

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: کرمان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم  | تاریخ برگزاری امتحان املا: 1401/03/12 | تاریخ برگزاری امتحان انشا: 1401/03/08 | تعداد صفحه املا: 2 | تعداد صفحه انشا: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۴
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم گلستان | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم گلستان | خرداد 1401

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: گلستان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم  | تاریخ برگزاری امتحان املا: 1401/03/04 | تاریخ برگزاری امتحان انشا: 1401/03/22 | تعداد صفحه املا: 1 | تعداد صفحه انشا: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۰
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم مرکزی | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم مرکزی | خرداد 1401

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: مرکزی | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم  | تاریخ برگزاری امتحان املا: 1401/03/12 | تاریخ برگزاری امتحان انشا: 1401/03/12 | تعداد صفحه املا: 1 | تعداد صفحه انشا: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۸
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم فارسی نهم استان هرمزگان با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم فارسی نهم استان هرمزگان با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: هرمزگان | کتاب: فارسی نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/12

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۰
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم هرمزگان | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم هرمزگان | خرداد 1401

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: هرمزگان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم  | تاریخ برگزاری امتحان املا: 1401/03/04 | تاریخ برگزاری امتحان انشا: 1401/03/09 | تعداد صفحه املا: 1 | تعداد صفحه انشا: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۲
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم کرمانشاه | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم کرمانشاه | خرداد 1401

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: کرمانشاه | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم  | تاریخ برگزاری امتحان املا: 1401/03/22 | تاریخ برگزاری امتحان انشا: 1401/03/18 | تعداد صفحه املا: 1 | تعداد صفحه انشا: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۵
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم فارسی نهم استان کرمان با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم فارسی نهم استان کرمان با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: کرمان | کتاب: فارسی نهم | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1401/03/17

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۰
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم فارسی نهم استان مرکزی با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم فارسی نهم استان مرکزی با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: مرکزی | کتاب: فارسی نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/17

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۸
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم قم | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم قم | خرداد 1401

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: قم | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم  | تاریخ برگزاری امتحان املا: 1401/03/22 | تاریخ برگزاری امتحان انشا: 1401/03/18 | تعداد صفحه املا: 1 | تعداد صفحه انشا: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۵
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم مازندران | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم مازندران | خرداد 1401

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: مازندران | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم  | تاریخ برگزاری امتحان املا: 1401/03/18 | تاریخ برگزاری امتحان انشا: 1401/03/08 | تعداد صفحه املا: 2 | تعداد صفحه انشا: 4

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۲۲
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم لرستان | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم لرستان | خرداد 1401

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: لرستان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم  | تاریخ برگزاری امتحان املا: 1401/03/12 | تاریخ برگزاری امتحان انشا: 1401/03/22 | تعداد صفحه املا: 1 | تعداد صفحه انشا: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۸
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم خراسان شمالی | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم خراسان شمالی | خرداد 1401

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: خراسان شمالی | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم  | تاریخ برگزاری امتحان املا: 1401/03/09 | تاریخ برگزاری امتحان انشا: 1401/03/19 | تعداد صفحه املا: 1 | تعداد صفحه انشا: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۳
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم فارسی نهم استان کردستان با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم فارسی نهم استان کردستان با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: کردستان | کتاب: فارسی نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/09

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۰۰
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم کردستان | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم کردستان | خرداد 1401

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: کردستان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم  | تاریخ برگزاری امتحان املا: 1401/03/19 | تاریخ برگزاری امتحان انشا: 1401/03/04 | تعداد صفحه املا: 2 | تعداد صفحه انشا: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۷
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم یزد | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم یزد | خرداد 1401

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: یزد | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم  | تاریخ برگزاری امتحان املا: 1401/03/08 | تاریخ برگزاری امتحان انشا: 1401/03/11 | تعداد صفحه املا: 1 | تعداد صفحه انشا: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۸۳
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم چهارمحال و بختیاری | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم چهارمحال و بختیاری | خرداد 1401

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: چهارمحال و بختیاری | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم  | تاریخ برگزاری امتحان املا: 1401/03/17 | تاریخ برگزاری امتحان انشا: 1401/03/18 | تعداد صفحه املا: 2 | تعداد صفحه انشا: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۱