پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۱۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «گلستان» ثبت شده است

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان نهم گلستان با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان نهم گلستان با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: گلستان | کتاب: پیام های آسمان نهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/21

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۹
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم فارسی نهم استان گلستان با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم فارسی نهم استان گلستان با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: گلستان | کتاب: فارسی نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/11

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۵
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان گلستان با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان گلستان با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: گلستان | کتاب: قرآن نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/01

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۸
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی نهم استان گلستان با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی نهم استان گلستان با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: گلستان | کتاب: ریاضی نهم | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1401/03/07

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۷
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم گلستان با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم گلستان با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: گلستان | کتاب: علوم تجربی نهم | تعداد صفحه سوال: 6 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1401/03/03

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۱۳۳
امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی پایه نهم استان گلستان با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی پایه نهم استان گلستان با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: گلستان | کتاب: زبان انگلیسی نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1400/03/05

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۵۸۲
امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی پایه نهم استان گلستان با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی پایه نهم استان گلستان با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: گلستان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/02/29 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۷۷۳
امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان گلستان | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان گلستان | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: گلستان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/01 |تعداد سوال: 19 | تعداد صفحه سوال: 3

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۰۱۵۷
امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی پایه نهم استان گلستان | خرداد 98 (صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی پایه نهم استان گلستان | خرداد 98 (صبح)

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: گلستان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | نوبت: صبح | تاریخ برگزاری امتحان املا: 98/03/12 | تاریخ برگزاری امتحان انشا: 98/02/31 | تعداد صفحه املا: 1 | تعداد صفحه انشا: 1 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۶۷۹
امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی پایه نهم استان گلستان | خرداد 98 (صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی پایه نهم استان گلستان | خرداد 98 (صبح)

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: گلستان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/13 | نوبت: صبح | تعداد سوال: 11 | تعداد صفحه سوال: 2 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۷۳۵
امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی پایه نهم استان گلستان | خرداد 98 (صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی پایه نهم استان گلستان | خرداد 98 (صبح)

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: گلستان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/02/28 | نوبت: صبح | تعداد سوال: 42 | تعداد صفحه سوال: 3 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۱۶۴
امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان گلستان | خرداد 98 (صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان گلستان | خرداد 98 (صبح)

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: گلستان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/11 | نوبت: صبح | تعداد سوال: 17 | تعداد صفحه سوال: 4 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۶۷۳
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان گلستان | خرداد 98 (صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان گلستان | خرداد 98 (صبح)

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: گلستان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/02/29 | نوبت: صبح | تعداد سوال: 9 | تعداد صفحه سوال: 2 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۲۳۰
امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان گلستان | خرداد 98 (صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان گلستان | خرداد 98 (صبح)

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: گلستان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/01 | نوبت: صبح | تعداد سوال: 14 | تعداد صفحه سوال: 2 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۶۳۶
امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم استان گلستان | خرداد 98 (صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم استان گلستان | خرداد 98 (صبح)

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: گلستان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/02/30 | نوبت: صبح | تعداد سوال: 30 | تعداد صفحه سوال: 4 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۱۴۲
امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی پایه نهم استان گلستان | خرداد 98 (صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی پایه نهم استان گلستان | خرداد 98 (صبح)

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: گلستان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/07 | نوبت: صبح | تعداد سوال: 5 | تعداد صفحه سوال: 2 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۸۲۷
امتحان هماهنگ استانی نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان گلستان | خرداد 98 (صبح)

امتحان هماهنگ استانی نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان گلستان | خرداد 98 (صبح)

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: گلستان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/05 | نوبت: صبح | تعداد سوال: 11 | تعداد صفحه سوال: 4 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۷۵۵