پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۳۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قم» ثبت شده است

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان قم با جواب | خرداد 1401

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان قم با جواب | خرداد 1401

پیشنهاد ویژه | پاسخنامه تشریحی (جواب) : دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم | استان: قم | تعداد صفحه: 62 | مباحث: همه سوالات امتحان هماهنگ استان قم با جواب خرداد 1401

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۱
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم قم | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم قم | خرداد 1401

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: قم | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم  | تاریخ برگزاری امتحان املا: 1401/03/22 | تاریخ برگزاری امتحان انشا: 1401/03/18 | تعداد صفحه املا: 1 | تعداد صفحه انشا: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۵
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم قم با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم قم با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: قم | کتاب: علوم تجربی نهم | تعداد صفحه سوال: 8 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1401/03/09

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۶
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان نهم قم با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان نهم قم با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: قم | کتاب: پیام های آسمان نهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/11

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹۵
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم فارسی نهم استان قم با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم فارسی نهم استان قم با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: قم | کتاب: فارسی نهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/24

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۲
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی نهم استان قم با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی نهم استان قم با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: قم | کتاب: آمادگی دفاعی نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/25

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۴
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان قم با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان قم با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: قم | کتاب: عربی نهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/17

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۸
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی نهم قم با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی نهم قم با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: قم | کتاب: زبان انگلیسی نهم | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/21

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۲
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان قم با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان قم با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: قم | کتاب: قرآن نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/01

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۸۹
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی نهم قم با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی نهم قم با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: قم | کتاب: مطالعات اجتماعی نهم | تعداد صفحه سوال: 8 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1401/03/07

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۸۵
بسته سوالات جهت آمادگی در امتحانات هماهنگ نوبت شهریور پایه نهم | شهریور 1401

بسته سوالات جهت آمادگی در امتحانات هماهنگ نوبت شهریور پایه نهم | شهریور 1401

پیشنهاد ویژه | پاسخنامه تشریحی (جواب) : دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت شهریور | استان: اصفهان و قم | تعداد صفحه: 79 | مباحث: همه سوالات امتحان هماهنگ استان اصفهان و قم با جواب شهریور 1400

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹۳۸
سوالات امتحان هماهنگ نوبت شهریور قرآن نهم قم با جواب | شهریور 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت شهریور قرآن نهم قم با جواب | شهریور 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت شهریور (شهریور 1400) | استان: قم | کتاب: قرآن نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1400/06/08

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۱۱
سوالات امتحان هماهنگ نوبت شهریور علوم تجربی نهم استان قم با جواب | شهریور 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت شهریور علوم تجربی نهم استان قم با جواب | شهریور 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت شهریور (شهریور 1400) | استان: قم | کتاب: علوم تجربی نهم | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1400/06/13

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۷۴
سوالات امتحان هماهنگ نوبت شهریور ریاضی نهم استان قم با جواب | شهریور 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت شهریور ریاضی نهم استان قم با جواب | شهریور 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت شهریور (شهریور 1400) | استان: قم | کتاب: ریاضی نهم | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1400/06/04

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۵۵
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی نهم استان قم با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی نهم استان قم با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: قم | کتاب: ریاضی نهم | تعداد صفحه سوال: 8 | تعداد صفحه پاسخنامه: 6 | تاریخ امتحان: 1401/03/04

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۳۱
بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان قم با جواب | خرداد 1400

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان قم با جواب | خرداد 1400

پیشنهاد ویژه | پاسخنامه تشریحی (جواب) : دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم | استان: قم | تعداد صفحه: 87 | مباحث: همه سوالات امتحان هماهنگ استان قم با جواب خرداد 1400

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۰۹۹
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی نهم قم با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی نهم قم با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: قم | کتاب: زبان انگلیسی نهم | تعداد صفحه سوال: 10 | تعداد صفحه پاسخنامه: 4 | تاریخ امتحان: 1400/03/11

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۴۴۰
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی نهم قم با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی نهم قم با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: قم | کتاب: ریاضی نهم | تعداد صفحه سوال: 8 | تعداد صفحه پاسخنامه: 8 | تاریخ امتحان: 1400/03/5

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۴۰۶
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی نهم قم با جواب | خرداد 1400 (عصر)

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی نهم قم با جواب | خرداد 1400 (عصر)

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: قم | کتاب: آمادگی دفاعی نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1400/03/19 (نوبت عصر)

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹۱۷
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی نهم قم با جواب | خرداد 1400 (صبح)

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی نهم قم با جواب | خرداد 1400 (صبح)

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: قم | کتاب: آمادگی دفاعی نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1400/03/19 (نوبت صبح)

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۱۳۲