جواب فعالیت صفحه 67 مطالعات اجتماعی نهم

1- متن را مطالعه کنید:
الف) سه عامل گسترش تجارت در عصر صفوی را بیان کنید.

1- امنیت که توسط حکومت قدرتمند صفویه ایجاد شد و راه زنان و چپاول گران جرأت حمله به کاروان‌ها را نداشتند.

2- توسعه راه‌های ارتباطی و کاروانسراها در مناطق مختلف کشور

3- روابط سیاسی که بین ایران و سایر کشورها به وجود آمد، این عوامل سبب گسترش تجارت شد.

ب) سه منبع عمدهٔ درآمد حکومت صفوی را ذکر کنید.

1- مالیاتی که از کشاورزان و دامداران گرفته می‌شد.

2- مالیاتی که از بارزرگانان و تجار گرفته می‌شد.

3- مالیاتی که از پیشه وران و صنعتگران گرفته می‌شد.

جواب فعالیت صفحه 69 مطالعات اجتماعی نهم

2- متن را بخوانید. مراسم جشن و شادی و همچنین تعزیه و عزاداری در عصر صفوی را با روزگار کنونی از جنبه های مختلف(شیوه برگزاری، محل جشن و …) مقایسه کنید.

در زمان صفویان جشن‌ها و مراسم شادی ابتدا از میادین و مناطق عمومی شروع می‌شد و مردم از هر قشری در کنار هم بودند و به شادمانی می‌‌پرداختند. مراسم شعر خوانی و مدیحه سرایی نیز رایج بود. بیشتر این جشن‌ها در اماکن عمومی برپا می‌شد. اما امروزه جشن‌ و مراسم شادی در اماکن عمومی برپا نمی‌شود. و بیشتر این جشن‌ها با لوازم آتش بازی همراه شده که گاهی باعث رنجش و آزار دیگران می‌شود. امروزه مردم کمتر شادی خود را با دیگران تقسیم می‌کنند.

3-محتشم کاشانی از شاعران و مرثیه سرایان برجسته دوره صفویه است. آیا می دانید مشهورترین شعر او چیست؟

باز این چه شورش است که درخلق عالم است باز این چه نوحه و چه ماتم است