پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۱۶ مطلب با موضوع «نمونه سوال :: نوبت اول :: مطالعات اجتماعی» ثبت شده است

نمونه سوال امتحان نوبت اول مطالعات اجتماعی نهم با جواب | دی 1400

نمونه سوال امتحان نوبت اول مطالعات اجتماعی نهم با جواب | دی 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): نوبت اول (دی 1400) | کتاب: مطالعات اجتماعی نهم | تعداد سوال: 13 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: دی ماه 1400

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۸۲۱
5 سری نمونه سوال امتحان نوبت اول مطالعات اجتماعی نهم با جواب | دی 1399

5 سری نمونه سوال امتحان نوبت اول مطالعات اجتماعی نهم با جواب | دی 1399

پیشنهاد ویژه | پاسخنامه تشریحی: دارد | تعداد صفحه: 24 | مباحث: سوالات امتحان نوبت اول مطالعات اجتماعی نهم دی 1399 مدارس سرای دانش، علامه امینی تهران، شهید منصور پرهیزگار، دهخدا و....

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۴۵۸
نمونه سوال امتحان نوبت اول مطالعات اجتماعی نهم با جواب مدرسه شهید منصور پرهیزگار | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول مطالعات اجتماعی نهم با جواب مدرسه شهید منصور پرهیزگار | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | درس: مطالعات اجتماعی | تعداد سوال: 28 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: دی 1399

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۲۳۱
نمونه سوال امتحان نوبت اول مطالعات اجتماعی نهم با جواب مدرسه دهخدا | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول مطالعات اجتماعی نهم با جواب مدرسه دهخدا | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | درس: مطالعات اجتماعی | تعداد سوال: 21 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: دی 1399

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹۷۶
نمونه سوال امتحان نوبت اول مطالعات اجتماعی نهم با جواب مدرسه الزهرا | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول مطالعات اجتماعی نهم با جواب مدرسه الزهرا | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | درس: مطالعات اجتماعی | تعداد سوال: 15 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1399/10/17

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۱۳۳
نمونه سوال امتحان نوبت اول مطالعات اجتماعی نهم با جواب مدرسه علامه امینی تهران | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول مطالعات اجتماعی نهم با جواب مدرسه علامه امینی تهران | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | درس: مطالعات اجتماعی | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1399/10/24

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۱۱۲
نمونه سوال امتحان نوبت اول مطالعات اجتماعی نهم با جواب مدرسه سرای دانش (سعادت آباد) | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول مطالعات اجتماعی نهم با جواب مدرسه سرای دانش (سعادت آباد) | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | درس: مطالعات اجتماعی | تعداد سوال: 20 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1399/10/20

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۱۸۰
نمونه سوال امتحان نوبت اول مطالعات اجتماعی نهم با جواب مدرسه سرای دانش (رسالت) | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول مطالعات اجتماعی نهم با جواب مدرسه سرای دانش (رسالت) | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | درس: مطالعات اجتماعی | تعداد سوال: 25 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1399/10/20

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۱۴۰
نمونه سوال امتحان نوبت اول مطالعات اجتماعی نهم با جواب مدرسه سرای دانش (انقلاب) | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول مطالعات اجتماعی نهم با جواب مدرسه سرای دانش (انقلاب) | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | درس: مطالعات اجتماعی | تعداد سوال: 17 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1399/10/20

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۲۳۶
نمونه سوال امتحان نوبت اول مطالعات اجتماعی نهم با جواب مدرسه سرای دانش (حافظ) | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول مطالعات اجتماعی نهم با جواب مدرسه سرای دانش (حافظ) | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | درس: مطالعات اجتماعی | تعداد سوال: 18 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1399/10/20

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۱۱۷
نمونه سوال امتحان نوبت اول مطالعات اجتماعی نهم با جواب مدرسه سرای دانش (مرزداران) | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول مطالعات اجتماعی نهم با جواب مدرسه سرای دانش (مرزداران) | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | درس: مطالعات اجتماعی | تعداد سوال: 12 | تعداد صفحه سوال: 1 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: دی 1399

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۴۷۱
نمونه سوال امتحان نوبت اول مطالعات اجتماعی نهم با جواب مدرسه آل محمد | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول مطالعات اجتماعی نهم با جواب مدرسه آل محمد | دی 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | درس: مطالعات اجتماعی | تعداد سوال: 26 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1398/10/09

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۸۶۱
دانلود نمونه سوالات امتحان نوبت اول (دی ماه) نهم با جواب | دی 1401 و 1400 و 99 و 98

دانلود نمونه سوالات امتحان نوبت اول (دی ماه) نهم با جواب | دی 1401 و 1400 و 99 و 98

دانلود نمونه سوالات امتحان نوبت اول نهم همراه با (جواب) پاسخنامه تشریحی | دی ماه 1398 و 1399 و 1400 و 1401 ...

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۱۲۶۴
نمونه سوال امتحان نوبت اول مطالعات اجتماعی نهم با جواب مدرسه طالقانی | دی 1398

نمونه سوال امتحان نوبت اول مطالعات اجتماعی نهم با جواب مدرسه طالقانی | دی 1398

پاسخنامه (جواب): دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): نوبت اول | کتاب: مطالعات اجتماعی نهم |  تعداد سوال: 25 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1398/10/11

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۳۷۶
نمونه سوال امتحان نوبت اول مطالعات اجتماعی نهم با جواب | دی 98 - مدرسه شاهد قائم شهر

نمونه سوال امتحان نوبت اول مطالعات اجتماعی نهم با جواب | دی 98 - مدرسه شاهد قائم شهر

( امتحان نوبت اول مطالعات اجتماعی نهم با جواب ) - (پاسخنامه تشریحی: دارد) - (تعداد سوال: 22 سوال شامل: صحیح و غلط، چهارگزینه ای، جای خالی، پاسخ کوتاه و تشریحی) - (تعداد صفحه: 3صفحه سوال و 1 صفحه جواب)

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۴۵۶
امتحان نوبت اول مطالعات اجتماعی نهم مدرسه سرای دانش با پاسخنامه | دی‌ماه 97

امتحان نوبت اول مطالعات اجتماعی نهم مدرسه سرای دانش با پاسخنامه | دی‌ماه 97

آزمونی جامع و استاندارد شامل سوالات جای خالی، سوالات تستی چهار گزینه ای و سوالات تشریحی همراه با پاسخنامه تشریحی 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۴۴۳