پاسخنامه تشریحی: دارد
مدرسه شهید منصور پرهیزگار
نوع امتحان: نوبت اول
تعداد سوال: 28
تعداد صفحه سوال: 3
تعداد صفحه پاسخنامه: 2
تاریخ امتحان: دی 1399

مباحث:
فصل 1 تا 6

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: