پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۴۲ مطلب با موضوع «راهنمای گام به گام :: مطالعات اجتماعی» ثبت شده است

گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | درس 24: اقتصاد و بهره وری

گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | درس 24: اقتصاد و بهره وری

جواب فعالیت های درس 24 مطالعات نهم، شامل: جواب فعالیت صفحه 164 | جواب فعالیت صفحه 166 | کاربرگه شماره 18

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۳۶۶
گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | جواب کاربرگه شماره 18

گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | جواب کاربرگه شماره 18

پاسخ کاربرگه شماره 18 مطالعات اجتماعی نهم | حل مسئله

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۴۷۱
گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | درس ۲۳: بهره وری چیست؟

گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | درس ۲۳: بهره وری چیست؟

جواب فعالیت های درس ۲۳ مطالعات نهم، شامل: جواب فعالیت صفحه ۱۵۸ | جواب فعالیت صفحه ۱۵۹ | جواب فعالیت صفحه ۱۶۱ | کاربرگه شماره ۱۷

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۳۸۲
گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | جواب کاربرگه شماره 17

گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | جواب کاربرگه شماره 17

پاسخ کاربرگه شماره 17 مطالعات اجتماعی نهم | پیشنهادات افزایش بهره وری

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۵۳۵
گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | درس 22: حقوق و تکالیف شهروندی

گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | درس 22: حقوق و تکالیف شهروندی

جواب فعالیت های درس 22 مطالعات نهم، شامل: جواب فعالیت صفحه 151 | جواب فعالیت صفحه 152 | کاربرگه شماره 16

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۱۸۴
گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | جواب کاربرگه شماره 16

گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | جواب کاربرگه شماره 16

پاسخ کاربرگه شماره 16 مطالعات اجتماعی نهم | حقوق و تکالیف شهروندی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۰۹۴
گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | درس 21: نهاد حکومت

گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | درس 21: نهاد حکومت

جواب فعالیت های درس 21 مطالعات نهم، شامل: جواب فعالیت صفحه 143 | جواب فعالیت صفحه 144 | جواب فعالیت صفحه 147

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۲۰۰
گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | درس 20: آرامش در خانواده

گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | درس 20: آرامش در خانواده

جواب فعالیت های درس 20 مطالعات نهم، شامل: جواب فعالیت صفحه 135 | جواب فعالیت صفحه 137 | جواب فعالیت صفحه 139 | کاربرگه شماره 14 | کاربرگه شماره 15

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۱۵۵
گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | جواب کاربرگه شماره 15

گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | جواب کاربرگه شماره 15

پاسخ کاربرگه شماره 15 مطالعات اجتماعی نهم | سازگاری والدین و فرزندان

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۳۴۵
گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | جواب کاربرگه شماره 14

گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | جواب کاربرگه شماره 14

پاسخ کاربرگه شماره 14 مطالعات اجتماعی نهم | سازگاری با همسر

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۴۱۶
گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | درس 19: کارکردهای خانواده

گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | درس 19: کارکردهای خانواده

جواب فعالیت های درس 19 مطالعات نهم، شامل: جواب فعالیت صفحهٔ 128 | جواب فعالیت صفحهٔ 130 | جواب فعالیت صفحهٔ 132...

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۳۵۰
گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | درس 18: هویت

گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | درس 18: هویت

جواب فعالیت های درس 18 مطالعات نهم، شامل: جواب فعالیت صفحهٔ 120 | جواب فعالیت صفحهٔ 122 | جواب فعالیت صفحهٔ 125...

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۲۳۲
گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | جواب کاربرگه شماره 13

گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | جواب کاربرگه شماره 13

پاسخ کاربرگه شماره 13 مطالعات اجتماعی نهم | لایه‌های فرهنگ

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۸۵۲
گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | درس 17: فرهنگ

گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | درس 17: فرهنگ

جواب فعالیت های درس 17 مطالعات نهم، شامل: جواب فعالیت صفحهٔ 114 | جواب فعالیت صفحهٔ 115 | جواب فعالیت صفحهٔ 117 | جواب فعالیت صفحهٔ 118 | کاربرگه شماره 13

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۲۹۰۴
گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | درس 16: ایران پس از انقلاب اسلامی

گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | درس 16: ایران پس از انقلاب اسلامی

جواب فعالیت های درس 16 مطالعات نهم، شامل: جواب فعالیت صفحهٔ 108 | جواب فعالیت صفحهٔ 111

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۶۴۷
گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | جواب کاربرگه شماره 12

گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | جواب کاربرگه شماره 12

پاسخ کاربرگه شماره 12 مطالعات اجتماعی نهم | رویدادهای مهم انقلاب اسلامی در سال57

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۴۹۹
گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | جواب کاربرگه شماره 11

گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | جواب کاربرگه شماره 11

پاسخ کاربرگه شماره 11 مطالعات اجتماعی نهم | سخنرانی تاریخی امام در عصر عاشورا

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۰۴۶
گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | درس 15: انقلاب اسلامی ایران

گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | درس 15: انقلاب اسلامی ایران

جواب فعالیت های درس ۱۵ مطالعات نهم، شامل: جواب فعالیت صفحهٔ 101 | جواب فعالیت صفحهٔ 102 | جواب فعالیت صفحهٔ 106 | کاربرگه شماره 11 | کاربرگه شماره 12

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۷۸۶
گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | درس 14: ایران در دوران حکومت پهلوی

گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | درس 14: ایران در دوران حکومت پهلوی

جواب فعالیت های درس 14 مطالعات نهم، شامل: جواب فعالیت صفحهٔ 92 | جواب فعالیت صفحهٔ 93 | جواب فعالیت صفحهٔ 96 | جواب فعالیت صفحهٔ 97 | جواب به کار ببندیم صفحه 98

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۴۲۹۸
گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | جواب کاربرگه شماره 10

گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | جواب کاربرگه شماره 10

پاسخ کاربرگه شماره 10 مطالعات اجتماعی نهم

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۰۰۰