جواب کاربرگه شماره 10 مطالعات اجتماعی نهم

با مطالعه دقیق متن کتاب و اطلاعاتی که از منابع دیگر دارید,نمودار زیر را کامل کنید.