پاسخنامه تشریحی: دارد
مدرسه الزهرا خاروانا
نوع امتحان: نوبت اول
تعداد سوال: 15
تعداد صفحه سوال: 3
تعداد صفحه پاسخنامه: 2
تاریخ امتحان: 1399/10/17

مباحث:
درس 1 تا درس 12

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: