پاسخنامه تشریحی: دارد

مدرسه سرای دانش واحد حافظ
نوع امتحان: نوبت اول
تعداد سوال: 18
تعداد صفحه سوال: 2
تعداد صفحه پاسخنامه: 2
تاریخ امتحان: 1399/10/20

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: