آزمونی جامع و استاندارد شامل:

1- سوالات جای خالی

2- سوالات تستی چهار گزینه ای

3- سوالات تشریحی

4- پاسخنامه تشریحی