امتحان نوبت اول مطالعات اجتماعی نهم با جواب

پاسخنامه تشریحی: دارد

تعداد سوال: 22 سوال، شامل: صحیح و غلط، چهارگزینه ای، جای خالی، پاسخ کوتاه و تشریحی

تعداد صفحه: 3صفحه سوال و 1 صفحه جواب