آزمون نوبت اول مطالعات اجتماعی نهم با جواب

پاسخنامه تشریحی: دارد

تعداد سوال: 25 سوال به تفکیک فصل ها

تعداد صفحه: 2صفحه سوال و 2 صفحه جواب