جواب کاربرگه شماره 9 مطالعات اجتماعی نهم

با توجه به نقشه بگویید شهر ها یا مناطق زیر توسط کدام کشور,در زمان کدام شاه قاجار و با چه عهدنامه و قراردادی از ایران جدا شدند؟

مناطق جدا شده کشور استعمار گر عنوان عهد نامه و قرار داد
تفلیس و گنجه روسیه گلستان
هرات انگلیس پاریس
مرو و خیوه روسیه اخال
ایروان و قره باغ روسیه ترکمن چای
بلوچستان و سیستان شرقی انگلیس گلداسمیت