پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۱۵ مطلب با موضوع «راهنمای گام به گام :: فارسی» ثبت شده است

گام به گام فارسی نهم | درس هفدهم: شازده کوچولو

گام به گام فارسی نهم | درس هفدهم: شازده کوچولو

 گام به گام درس هفدهم (شازده کوچولو) شامل: معنی متن درس / پاسخ خود ارزیابی صفحه 140 کتاب / پاسخ گفت و گو صفحه 140 کتاب / پاسخ نوشتن صفحه 141 کتاب

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۸۵۴۰
گام به گام فارسی نهم | درس شانزدهم: آرزو

گام به گام فارسی نهم | درس شانزدهم: آرزو

 گام به گام درس شانزدهم ( آرزو ) شامل: معنی ابیات و متن درس / پاسخ خود ارزیابی صفحه 116 کتاب / پاسخ گفت و گو صفحه 117 کتاب / پاسخ نوشتن صفحه 117 کتاب / معنی شعر خوانی (بود قدر تو افزون از ملائک)

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۲۳۳
گام به گام فارسی نهم | درس چهاردهم: پیدای پنهان

گام به گام فارسی نهم | درس چهاردهم: پیدای پنهان

 گام به گام درس چهاردهم ( پیدای پنهان ) شامل: معنی ابیات و متن درس / پاسخ خود ارزیابی صفحه 116 کتاب / پاسخ گفت و گو صفحه 117 کتاب / پاسخ نوشتن صفحه 117 کتاب / معنی شعر خوانی (بود قدر تو افزون از ملائک)

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۵۴۲
گام به گام فارسی نهم | درس سیزدهم: آشنای غریبان، میلادِ گل

گام به گام فارسی نهم | درس سیزدهم: آشنای غریبان، میلادِ گل

 گام به گام درس سیزدهم ( آشنای غریبان، میلادِ گل) شامل: معنی شعر (آشنای غریبان) / معنی شعر (میلاد گل) / پاسخ خود ارزیابی صفحه 108 کتاب / پاسخ گفتگو صفحه 109 کتاب / پاسخ نوشتن صفحه 109 کتاب

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۳۷۸
گام به گام فارسی نهم | درس دوازدهم: پیام‌آور رحمت

گام به گام فارسی نهم | درس دوازدهم: پیام‌آور رحمت

گام به گام درس دوازدهم (پیام آور رحمت) شامل: معنی متن درس / پاسخ خود ارزیابی صفحه 101 کتاب / پاسخ گفتگو صفحه 102 کتاب / پاسخ نوشتن صفحه 103 کتاب / معنی حکایت سیرت سلمان

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۴۶۶
گام به گام فارسی نهم | درس یازدهم: زن پارسا

گام به گام فارسی نهم | درس یازدهم: زن پارسا

گام به گام درس یازدهم (زن پارسا) شامل: معنی متن درس / پاسخ خود ارزیابی صفحه 90 کتاب / پاسخ گفتگو صفحه 91 کتاب / پاسخ نوشتن صفحه 92 کتاب / پاسخ فرصتی برای تفکر صفحه 96

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۰۸۷۰
گام به گام فارسی نهم | درس دهم: آرشی دیگر

گام به گام فارسی نهم | درس دهم: آرشی دیگر

 گام به گام درس دهم (آرشی دیگر) شامل: معنی ابیات و متن درس / پاسخ خود ارزیابی صفحه 84 کتاب / پاسخ گفتگو صفحه 85 کتاب / پاسخ نوشتن صفحه 85 کتاب / معنی حکایت نیک رایان

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۳۰۹
گام به گام فارسی نهم | درس نهم: راز موفقیت

گام به گام فارسی نهم | درس نهم: راز موفقیت

 گام به گام درس نهم (راز موفقیت) شامل: پاسخ خود ارزیابی صفحه 76 فارسی | پاسخ گفتگو صفحه 77 فارسی | پاسخ نوشتن صفحه 78 فارسی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۸۷۷۷
گام به گام فارسی نهم | درس هشتم: هم‌زیستی با مامِ میهن

گام به گام فارسی نهم | درس هشتم: هم‌زیستی با مامِ میهن

گام به گام درس هشتم (هم‌زیستی با مام میهن) شامل: معنی ابیات درس / پاسخ خود ارزیابی صفحه 66 کتاب / پاسخ گفتگو صفحه 67 کتاب / پاسخ نوشتن صفحه 67 کتاب / شعرخوانی (معنی شعر دوراندیشی) 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۸۲۰۱
گام به گام فارسی نهم | درس هفتم: پرتوِ اُمید

گام به گام فارسی نهم | درس هفتم: پرتوِ اُمید

گام به گام درس هفتم (پرتوِ اُمید) شامل: معنی ابیات درس / پاسخ خود ارزیابی صفحه 59 کتاب / پاسخ گفتگو صفحه 59 کتاب / پاسخ نوشتن صفحه 60 کتاب

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۹۷۵
گام به گام فارسی نهم | درس ششم : آداب زندگانی

گام به گام فارسی نهم | درس ششم : آداب زندگانی

معنی متن درس / پاسخ خود ارزیابی صفحه 52 کتاب / پاسخ گفتگو صفحه 54 کتاب / پاسخ نوشتن صفحه 54 کتاب / معنی حکایت شو، خطر کن

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۹۹۵
گام به گام فارسی نهم | درس چهارم: هم نشین

گام به گام فارسی نهم | درس چهارم: هم نشین

گام به گام درس چهارم (هم نشین) شامل: معنی ابیات درس / پاسخ خود ارزیابی صفحه 33 کتاب / پاسخ گفتگو صفحه 34 کتاب / پاسخ نوشتن صفحه 35 کتاب | پاسخ فرصتی برای اندیشیدن صفحه 40 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۰۰۵۳
گام به گام فارسی نهم | درس سوم: مثل آیینه، کار و شایستگی

گام به گام فارسی نهم | درس سوم: مثل آیینه، کار و شایستگی

گام به گام درس (مثل آیینه، کار و شایستگی) شامل: معنی شعر کار و شایستگی / پاسخ خود ارزیابی صفحه 27 کتاب / پاسخ گفتگو صفحه 27 کتاب / پاسخ نوشتن صفحه 28 کتاب

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۳۱۱
گام به گام فارسی نهم | درس دوم: عجایبِ صُنعِ حق تعالی

گام به گام فارسی نهم | درس دوم: عجایبِ صُنعِ حق تعالی

گام به گام درس (عجایبِ صُنعِ حق تعالی) شامل: معنی متن درس عجایبِ صُنعِ حق تعالی / پاسخ خود ارزیابی صفحه 20 کتاب / پاسخ گفتگو صفحه 21 کتاب / پاسخ نوشتن صفحه 21 کتاب / شعرخوانی (معنی شعر پرواز)

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۶۶۴
گام به گام فارسی نهم | درس اول: آفرینش همه تنبیه خداوند دل است

گام به گام فارسی نهم | درس اول: آفرینش همه تنبیه خداوند دل است

گام به گام درس (آفرینش همه تنبیه خداوند دل است) شامل: معنی شعر آفرینش همه تنبیه خداوند دل است همراه با آرایه ها و معنی لغات / پاسخ خود ارزیابی صفحه 14 کتاب / پاسخ گفتگو صفحه 14 کتاب / پاسخ نوشتن صفحه 15 کتاب / حکایت سفر (معنی حکایت سفر)

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۷۴۶۴