پاسخنامه تشریحی: دارد 
نوع امتحان: مستمری
تعداد سوال: 18 سوال
تعداد صفحه سوال: 2
تعداد صفحه پاسخنامه: 1

مباحث: 
 فصل 1: مواد و نقش آنها در زندگی

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: