پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۸۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «علوم تجربی نهم» ثبت شده است

امتحان مستمری علوم تجربی نهم مدرسه البرز شهریار با جواب | فصل1: مواد و نقش آنها در زندگی

امتحان مستمری علوم تجربی نهم مدرسه البرز شهریار با جواب | فصل1: مواد و نقش آنها در زندگی

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: مستمری | تعداد سوال: 18 سوال | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1| مباحث: فصل 1: مواد و نقش آنها در زندگی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۳
امتحان هماهنگ نوبت شهریور علوم تجربی پایه نهم استان خراسان رضوی با جواب | شهریور 98

امتحان هماهنگ نوبت شهریور علوم تجربی پایه نهم استان خراسان رضوی با جواب | شهریور 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: خراسان رضوی | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت شهریور | تاریخ برگزاری امتحان: 98/06/09 | تعداد سوال: 22 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۱
امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان گیلان (تالش) با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان گیلان (تالش) با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: گیلان (تالش) | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/05 | تعداد سوال: 17 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۸۷
امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان فارس(شیراز-ناحیه 2) با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان فارس(شیراز-ناحیه 2) با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: فارس (شیراز - ناحیه 2) | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/05 | تعداد سوال: 22 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 4

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۲۴
امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان زنجان با جواب | خرداد 1400 (عصر)

امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان زنجان با جواب | خرداد 1400 (عصر)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: زنجان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/09 | نوبت: عصر | تعداد سوال: 20 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۱۲
امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان زنجان با جواب | خرداد 1400 (صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان زنجان با جواب | خرداد 1400 (صبح)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: زنجان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/09 | نوبت: صبح | تعداد سوال: 19 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۳۸
امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان خراسان رضوی با جواب | خرداد 1400 (صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان خراسان رضوی با جواب | خرداد 1400 (صبح)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: خراسان رضوی | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/11 | نوبت: صبح | تعداد سوال: 19 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 4

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۳۵۰
امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان مازندران با جواب | خرداد 1400 (عصر)

امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان مازندران با جواب | خرداد 1400 (عصر)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: مازندران | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/08 | نوبت: عصر | تعداد سوال: 22 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۰۷
امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان مازندران با جواب | خرداد 1400 (صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان مازندران با جواب | خرداد 1400 (صبح)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: مازندران | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/08 | نوبت: صبح | تعداد سوال: 21 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۶۸
امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان فارس(نی ریز) با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان فارس(نی ریز) با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: فارس (نی ریز) | نوع امتحان: هماهنگ شهرستانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/09 | تعداد سوال: 14 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۵۲
امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان سمنان با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان سمنان با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: سمنان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/08 | تعداد سوال: 41 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۴۵
امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان لرستان (بروجرد) با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان لرستان (بروجرد) با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: لرستان (بروجرد) | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/02/27 | تعداد سوال: 21 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۳۵
امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان آذربایجان شرقی(تبریز-ناحیه4) با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان آذربایجان شرقی(تبریز-ناحیه4) با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: آذربایجان شرقی (تبریز - ناحیه 4) | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/08 | تعداد سوال: 26 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۲۲۹
امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان هرمزگان با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان هرمزگان با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: هرمزگان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/08 | تعداد سوال: 17 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 3 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۳۸
امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان خراسان جنوبی با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان خراسان جنوبی با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: خراسان جنوبی | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/01 | تعداد سوال: 15 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۶۱
امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان مرکزی | خرداد 1400 (صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان مرکزی | خرداد 1400 (صبح)

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: مرکزی | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/08 | نوبت: صبح | تعداد سوال: 20 | تعداد صفحه سوال: 3

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۴۲
امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان آذربایجان غربی | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان آذربایجان غربی | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: آذربایجان غربی | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/08 |تعداد سوال: 21 | تعداد صفحه سوال: 3

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۲۵۲
امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان فارس(شیراز-ناحیه 4) با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان فارس(شیراز-ناحیه 4) با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: فارس (شیراز - ناحیه 4) | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/08 | تعداد سوال: 34 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۴۴۵
امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان خوزستان با جواب | خرداد 1400 (8:30 صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان خوزستان با جواب | خرداد 1400 (8:30 صبح)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: خوزستان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/08 | نوبت: 8:30 صبح | تعداد سوال: 19 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۵۲۳
امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم شهر تهران با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم شهر تهران با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: شهر تهران | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/08 | تعداد سوال: 18 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۸۸۹