نوع امتحان: مستمری | سرفصل امتحان: فصل 1 و 2 علوم تجربی نهم | پاسخنامه تشریحی: دارد | تعداد سوال: 15