پاسخنامه تشریحی: دارد 
نوع نمونه سوال (امتحان): مستمری (فصل به فصل)
تعداد سوال: 16
تعداد صفحه سوال: 2
تعداد صفحه پاسخنامه: 1
تاریخ امتحان: آذر 1399

مباحث: 
 فصل 5: نیرو

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: