پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۵۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «البرز» ثبت شده است

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان البرز با جواب | خرداد 1401

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان البرز با جواب | خرداد 1401

پیشنهاد ویژه | پاسخنامه تشریحی (جواب) : دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم | استان: البرز | تعداد صفحه: 83 | مباحث: همه سوالات امتحان هماهنگ استان البرز با جواب خرداد 1401

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۱۸
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم البرز | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم البرز | خرداد 1401

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: البرز | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم  | تاریخ برگزاری امتحان املا: 1401/03/18 | تاریخ برگزاری امتحان انشا: 1401/03/02 | تعداد صفحه املا: 2 | تعداد صفحه انشا: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۷
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان البرز با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان البرز با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: البرز | کتاب: عربی نهم | تعداد صفحه سوال: 6 | تعداد صفحه پاسخنامه: 4 | تاریخ امتحان: 1401/03/21

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۱
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی نهم استان البرز با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی نهم استان البرز با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: البرز | کتاب: زبان انگلیسی نهم | تعداد صفحه سوال: 10 | تعداد صفحه پاسخنامه: 4 | تاریخ امتحان: 1401/03/11

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۴
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی نهم استان البرز با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی نهم استان البرز با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: البرز | کتاب: آمادگی دفاعی نهم | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1401/03/25

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۰
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم فارسی نهم استان البرز با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم فارسی نهم استان البرز با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: البرز | کتاب: فارسی نهم | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1401/03/23

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۲
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی نهم البرز با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی نهم البرز با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: البرز | کتاب: مطالعات اجتماعی نهم | تعداد صفحه سوال: 6 | تعداد صفحه پاسخنامه: 4 | تاریخ امتحان: 1401/03/29

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۶
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم البرز با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم البرز با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: البرز | کتاب: علوم تجربی نهم | تعداد صفحه سوال: 7 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1401/03/16

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۹۲
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان نهم البرز با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان نهم البرز با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: البرز | کتاب: پیام های آسمان نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1401/03/09

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۴۳
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی نهم استان البرز با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی نهم استان البرز با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: البرز | کتاب: ریاضی نهم | تعداد صفحه سوال: 8 | تعداد صفحه پاسخنامه: 4 | تاریخ امتحان: 1401/03/07

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۸۶۸
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان البرز با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان البرز با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: البرز | کتاب: قرآن نهم | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1401/03/01

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۲۰۷
بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان البرز با جواب | خرداد 1400

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان البرز با جواب | خرداد 1400

پیشنهاد ویژه | پاسخنامه تشریحی (جواب) : دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم | استان: البرز | تعداد صفحه: 115 | مباحث: همه سوالات امتحان هماهنگ استان البرز با جواب خرداد 1400

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۰۲۵۶
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی نهم البرز با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی نهم البرز با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: البرز | کتاب: مطالعات اجتماعی نهم | تعداد صفحه سوال: 9 | تعداد صفحه پاسخنامه: 6 | تاریخ امتحان: 1400/03/12

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۴۰۷
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان نهم البرز با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان نهم البرز با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: البرز | کتاب: پیام های آسمان نهم | تعداد صفحه سوال: 6 | تعداد صفحه پاسخنامه: 3 | تاریخ امتحان: 1400/03/10

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۷۶۷
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی نهم البرز با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی نهم البرز با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: البرز | کتاب: زبان انگلیسی نهم | تعداد صفحه سوال: 15 | تعداد صفحه پاسخنامه: 6 | تاریخ امتحان: 1400/03/22

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۸۳۶
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم البرز با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم البرز با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: البرز | کتاب: علوم تجربی نهم | تعداد صفحه سوال: 12 | تعداد صفحه پاسخنامه: 3 | تاریخ امتحان: 1400/03/17

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۰۸۵
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی نهم البرز با جواب | خرداد 1400 (صبح)

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی نهم البرز با جواب | خرداد 1400 (صبح)

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: البرز | کتاب: آمادگی دفاعی نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1400/03/24 (نوبت صبح)

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۸۲۲
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی نهم البرز با جواب | خرداد 1400 (ظهر)

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی نهم البرز با جواب | خرداد 1400 (ظهر)

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: البرز | کتاب: آمادگی دفاعی نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1400/03/24 (نوبت ظهر)

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۸۸۰
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی نهم البرز با جواب | خرداد 1400 (عصر)

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی نهم البرز با جواب | خرداد 1400 (عصر)

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: البرز | کتاب: آمادگی دفاعی نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1400/03/24 (نوبت عصر)

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۱۱
نمونه سوال امتحان مستمری علوم تجربی نهم با جواب | فصل 1

نمونه سوال امتحان مستمری علوم تجربی نهم با جواب | فصل 1

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: مستمری | تعداد سوال: 18 سوال | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1| مباحث: فصل 1: مواد و نقش آنها در زندگی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۸۹