پاسخنامه تشریحی: دارد
مدرسه آل محمد اوز (استان فارس)
نوع امتحان: مستمری
تعداد سوال: 14
تعداد صفحه سوال: 2
تعداد صفحه پاسخنامه: 1
تاریخ امتحان: 1399/08/10

مباحث:
درس 1: مُراجَعَهُ دُروسِ الصِّف السابِعِ وَ الثّامِنِ
درس 2: قَوانینُ الْمُرورِ

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: