پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۵ مطلب با موضوع «راهنمای گام به گام :: عربی» ثبت شده است

گام به گام عربی نهم | الدَّرْسُ الْخامِسُ: اَلرَّجاءُ

گام به گام عربی نهم | الدَّرْسُ الْخامِسُ: اَلرَّجاءُ

معنی متن درس | درست یا نادرست صفحه 52 | ترجمه صفحه 53 | التَّمْرینُ الْأَوَّلُ صفحه 54 | التَّمْرینُ الثّانی صفحه 54 | التَّمْرینُ الثّالِثُ صفحه 55 | التَّمْرینُ الرّابِعُ صفحه 56 | التَّمْرینُ الْخامِسُ صفحه 56 ...

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۶۱۵۱
گام به گام عربی نهم | درس چهارم: اَلصَّبْرُ مِفتاحُ الْفَرَجِ

گام به گام عربی نهم | درس چهارم: اَلصَّبْرُ مِفتاحُ الْفَرَجِ

معنی متن درس (اَلصَّبْرُ مِفتاحُ الْفَرَجِ) | درست یا نادرست صفحهٔ 42 | ترجمه صفحهٔ 43  | التَّمْرینُ الْأَوَّلُ صفحهٔ 44 | التَّمْرینُ الثّانی صفحهٔ 44 | التَّمْرینُ الثّالِثُ صفحهٔ 45 | التَّمْرینُ الرّابِعُ صفحهٔ 46 | التَّمْرینُ الْخامِسُ صفحهٔ 46 ...

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۹۴۷۶
گام به گام عربی نهم | درس سوم: جِسْرُ الصَّداقَةِ

گام به گام عربی نهم | درس سوم: جِسْرُ الصَّداقَةِ

معنی متن درس (جِسْرُ الصَّداقَةِ) | درست یا نادرست صفحهٔ 32 | ترجمه صفحهٔ 33  | التَّمْرینُ الْأَوَّلُ صفحهٔ 34 | التَّمْرینُ الثّانی صفحهٔ 34 | التَّمْرینُ الثّالِثُ صفحهٔ 35 | التَّمْرینُ الرّابِعُ صفحهٔ 35 | التَّمْرینُ الْخامِسُ صفحهٔ 36 ...

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۳۲۲۷
گام به گام عربی نهم | درس دوم: اَلْعُبورُ الْآمِنُ

گام به گام عربی نهم | درس دوم: اَلْعُبورُ الْآمِنُ

معنی متن درس (اَلْعُبورُ الْآمِنُ) | درست یا نادرست صفحهٔ 18 | فعالیت صفحهٔ 19  | التَّمْرینُ الْأَوَّلُ صفحهٔ 20 | التَّمْرینُ الثّانی صفحهٔ 21 | التَّمْرینُ الثّالِثُ صفحهٔ 22 | التَّمْرینُ الرّابِعُ صفحهٔ 22 | التَّمْرینُ الْخامِسُ صفحهٔ 23 ...

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۴۲۳۸
گام به گام عربی نهم | درس اول: مُراجَعَهُ دُروسِ الصِّف السابِعِ وَ الثّامِنِ

گام به گام عربی نهم | درس اول: مُراجَعَهُ دُروسِ الصِّف السابِعِ وَ الثّامِنِ

 معنی متن درس ( مُراجَعَهُ دُروسِ الصِّف السابِعِ وَ الثّامِنِ ) | جواب التَّمْرینُ الْأوَّلُ (صفحهٔ 4) | جواب التَّمْرینُ الثّانی (صفحهٔ 4) | جواب التَّمْرینُ الثّالِثُ (صفحهٔ 5) | جواب التَّمْرینُ الرّابِعُ (صفحهٔ 6) | جواب التَّمْرینُ الْخامِسُ (صفحهٔ 7) و ...

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۶۸۲۶