پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۸۰ مطلب با موضوع «نمونه سوال :: نوبت دوم :: عربی» ثبت شده است

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم شهر تهران با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم شهر تهران با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | شهر: تهران | کتاب: عربی نهم | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/29

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۶
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان اصفهان با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان اصفهان با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: اصفهان | کتاب: عربی نهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/18

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۷۳۶
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان هرمزگان با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان هرمزگان با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: هرمزگان | کتاب: عربی نهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/02

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۲۳
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم شهرستان های تهران با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم شهرستان های تهران با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: شهرستان های تهران | کتاب: عربی نهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 3 | تاریخ امتحان: 1401/03/09

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۰۲۰
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان خراسان جنوبی با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان خراسان جنوبی با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: خراسان جنوبی | کتاب: عربی نهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/09

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۲۷
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان خراسان رضوی با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان خراسان رضوی با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: خراسان رضوی | کتاب: عربی نهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/07

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۸۴۹
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان سمنان | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان سمنان | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): ندارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: سمنان | کتاب: عربی نهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تاریخ امتحان: 1401/03/03

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۴۷۷
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان فارس با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان فارس با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: فارس | کتاب: عربی نهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/03

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۲۴۱
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان کرمانشاه با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان کرمانشاه با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: کرمانشاه | کتاب: عربی نهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 3 | تاریخ امتحان: 1401/03/02

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۳۸۵۳
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان خوزستان با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان خوزستان با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: خوزستان | کتاب: عربی نهم | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1401/02/28

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۴۵۶۶
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان سیستان و بلوچستان | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان سیستان و بلوچستان | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): ندارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: سیستان و بلوچستان | کتاب: عربی نهم | تعداد صفحه سوال: 4 | تاریخ امتحان: 1401/02/22

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۱۰۰
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان چهارمحال و بختیاری با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان چهارمحال و بختیاری با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: چهارمحال و بختیاری | کتاب: عربی نهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1400/03/17

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۴۹۰
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان هرمزگان با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان هرمزگان با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: هرمزگان | کتاب: عربی نهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1400/03/12

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۰۰۱
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان مرکزی با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان مرکزی با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: مرکزی | کتاب: عربی نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1400/03/03

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۷۴۵
مجموعه سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان فارس با جواب | خرداد 1400

مجموعه سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان فارس با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: فارس | کتاب: عربی نهم | تعداد صفحه سوال: 14 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: خرداد 1400

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۵۰
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان فارس (آباده) با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان فارس (آباده) با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: فارس | کتاب: عربی نهم | تعداد صفحه سوال: 5 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1400/03/05

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۳۶
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان سیستان و بلوچستان با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان سیستان و بلوچستان با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: سیستان و بلوچستان | کتاب: عربی نهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1400/03/05

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۴۷۵
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان خوزستان | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان خوزستان | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): ندارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: خوزستان | کتاب: عربی نهم | تعداد صفحه سوال: 4 | تاریخ امتحان: 1400/03/12

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹۲۰
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان خراسان رضوی | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان خراسان رضوی | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): ندارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: خراسان رضوی | کتاب: عربی نهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1400/03/06

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۴۹۳
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان ایلام | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان ایلام | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): ندارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: ایلام | کتاب: عربی نهم | تعداد صفحه سوال: 4 | تاریخ امتحان: 1400/03/06

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۴۷۰