۵۸ مطلب با موضوع «نمونه سوال :: نوبت دوم :: عربی» ثبت شده است

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان یزد با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان یزد با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: یزد | کتاب: عربی نهم | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1400/03/10

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۴
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان همدان با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان همدان با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: همدان | کتاب: عربی نهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1400/03/12

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۸۲
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان سمنان با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان سمنان با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: سمنان | کتاب: عربی نهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1400/03/11

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۷
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان قم با جواب | خرداد 1400 (صبح)

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان قم با جواب | خرداد 1400 (صبح)

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: قم | کتاب: عربی نهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1400/03/17 (صبح)

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۰
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم مازندران با جواب | خرداد 1400 (صبح)

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم مازندران با جواب | خرداد 1400 (صبح)

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: مازندران | کتاب: عربی نهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1400/03/12 (صبح)

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۷
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم مازندران با جواب | خرداد 1400 (عصر)

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم مازندران با جواب | خرداد 1400 (عصر)

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: مازندران | کتاب: عربی نهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1400/03/12 (عصر)

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۹
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم زنجان با جواب | خرداد 1400 (عصر)

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم زنجان با جواب | خرداد 1400 (عصر)

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: زنجان | کتاب: عربی نهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1400/03/13 (عصر)

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۶
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم زنجان با جواب | خرداد 1400 (صبح)

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم زنجان با جواب | خرداد 1400 (صبح)

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: زنجان | کتاب: عربی نهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1400/03/13 (صبح)

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۸۰
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان آذربایجان غربی | خرداد 1400 (صبح)

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان آذربایجان غربی | خرداد 1400 (صبح)

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: آذربایجان غربی | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/12 | نوبت: صبح | تعداد سوال: 15 | تعداد صفحه سوال: 16

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۳۶۴
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم شهر تهران با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم شهر تهران با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | شهر: تهران | کتاب: عربی نهم | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 4 | تاریخ امتحان: 1400/03/12

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۸۱۳
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم اصفهان با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم اصفهان با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: اصفهان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/12 | تعداد سوال: 15 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۹۲۸
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم خوزستان | خرداد 1400 (8:30 صبح)

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم خوزستان | خرداد 1400 (8:30 صبح)

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: خوزستان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/12 | نوبت: 8:30 صبح | تعداد سوال: 16 | تعداد صفحه سوال: 4

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۲۰۵
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم فارس (شیراز - ناحیه2) با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم فارس (شیراز - ناحیه2) با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: فارس (شیراز - ناحیه 2) | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/06 | تعداد سوال: 18 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹۴۸
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم خراسان جنوبی (بیرجند) با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم خراسان جنوبی (بیرجند) با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: خراسان جنوبی (بیرجند) | نوع امتحان: هماهنگ شهرستانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/02/29 | تعداد سوال: 13 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۱۷
10 سری امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم با جواب | خرداد 1400

10 سری امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم با جواب | خرداد 1400

پیشنهاد ویژه | پاسخنامه تشریحی (جواب) : دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم | درس: عربی | تعداد صفحه: 55 | مباحث: سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) عربی نهم استانهای تهران، اصفهان، کرمان، همدان،البرز و ... با جواب

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۴۳۶۵
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم بوشهر با جواب | خرداد 1400 (نوبت صبح)

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم بوشهر با جواب | خرداد 1400 (نوبت صبح)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: بوشهر | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/02/29 | نوبت: صبح | تعداد سوال: 14 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹۷۳
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم گیلان (لنگرود) با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم گیلان (لنگرود) با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: گیلان (لنگرود) | نوع امتحان: هماهنگ شهرستانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/08 | تعداد سوال: 17| تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۶۵
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم گیلان (حویق) با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم گیلان (حویق) با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: گیلان (حویق) | نوع امتحان: هماهنگ شهرستانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/08 | تعداد سوال: 14 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۱۲
امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان البرز با جواب | خرداد 1400 (نوبت عصر)

امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان البرز با جواب | خرداد 1400 (نوبت عصر)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: البرز | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/05 | نوبت: عصر | تعداد سوال: 16 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۸۲۴
امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان البرز با جواب | خرداد 1400 (نوبت ظهر)

امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان البرز با جواب | خرداد 1400 (نوبت ظهر)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: البرز | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/05 | نوبت: ظهر | تعداد سوال: 17 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۹۷