نوع امتحان: مستمری

فصل 7 ریاضی نهم: عبارت های گویا

پاسخنامه تشریحی: دارد

تعداد سوال: 11

پاسخنامه تشریحی در داخل فایل آزمون قرار دارد.
مطالب مرتبط: