نوع امتحان: مستمری

فصل 6 ریاضی نهم: خط و معادله خط

پاسخنامه تشریحی: دارد

تعداد سوال: 12

پاسخنامه تشریحی در داخل فایل آزمون قرار دارد.
مطالب مرتبط: