نوع امتحان: مستمری

فصل چهارم ریاضی نهم: توان و ریشه

پاسخنامه تشریحی: دارد

تعداد سوال: 10

پاسخنامه تشریحی در داخل فایل آزمون قرار دارد.
مطالب مرتبط: