پاسخنامه تشریحی: دارد
فصل 1: مجموعه ها 
فصل 2: عددهای حقیقی 
فصل 3: هندسه و استدلال
فصل 4: توان و ریشه
فصل 5: عبارت های جبری
فصل 6: خط و معادله خط
فصل 7: عبارت های گویا
فصل 8: حجم و مساحت

پاسخنامه تشریحی در داخل فایل آزمون قرار دارد.
مطالب مرتبط: