نوع امتحان: مستمری

فصل دوم ریاضی نهم: عددهای حقیقی

پاسخنامه تشریحی: دارد

تعداد سوال: 10

پاسخنامه تشریحی در داخل فایل آزمون قرار دارد.
مطالب مرتبط: