نوع امتحان: مستمری

فصل سوم ریاضی نهم: استدلال و اثبات در هندسه

پاسخنامه تشریحی: دارد

تعداد سوال: 12

پاسخنامه تشریحی در داخل فایل آزمون قرار دارد.
مطالب مرتبط: