نوع امتحان: مستمری

فصل 5 ریاضی نهم: عبارت های جبری

پاسخنامه تشریحی: دارد

تعداد سوال: 7

پاسخنامه تشریحی در داخل فایل آزمون قرار دارد.
مطالب مرتبط: