گام به گام زبان انگلیسی نهم | درس 6: جشنواره ها و تشریفات

گام به گام زبان انگلیسی نهم | درس 6: جشنواره ها و تشریفات


معنی درس ششم زبان انگلیسی نهم: Health and Injuries

Health and Injuries
سلامتی و آسیب ها

معنی مکالمه صفحه 96 زبان انگلیسی نهم

Reza: We plan to go to the lake. Do you want to come?

رضا: ما برنامه ریختیم بریم دریاچه. میخوایی تو هم بیایی؟

Ehsan: I don’t think so. I don’t like school trips. Last summer I fell and broke my leg.

احسان: فکر نمیکنم. من گردش های مدرسه را دوست ندارم. تابستان گذشته افتادم و پام شکست.

Reza: It sometimes happens. I twisted my ankle last winter. I stayed home for two weeks!

رضا: گاهی اوقات اتفاق می افتد. زمستان گذشته قوزک پام پیچ خورد و دو هفته در خانه ماندم.

Ehsan: That’s too bad! I didn’t know that.

احسان: چه بد! نمیدونستم.

Reza: Yeah…, but after that, I participated in Helal-e-Ahmar first aid classes. I learned how to take care of myself.

رضا: بله... اما بعد از اون من توی کلاس های کمک های اولیه هلال احمر تمرین کردم. یاد گرفتم چطور از خودم مراقبت کنم.

Ehsan: I like that. Can you give me some advice?

احسان: من آن را دوست دارم. میتونی چندتا توصیه بهم بکنی.

Reza: Sure!

رضا: حتما!

ترجمه تمرین 1 صفحه 97 زبان انگلیسی نهم

Did Mina have an accident? Yes, she did.

آیا مینا تصادف کرد؟ (بله تصادف کرد.)

Did Ali cut his finger? No, he didn’t.

آیا علی انگشت خود را برید؟ (نه نبرید.)

Did you break your leg? Yes, I broke my leg.

آیا پای شما شکست؟ (بله پای من شکست.)

Did you hurt your back? No, I didn’t hurt my back.

آیا پشت شما آسیب دید؟ (نه پشت من آسیب مدید.)

مطالب پیشنهادی:

ترجمه تمرین 2 صفحه 97 زبان انگلیسی نهم

Who had an accident? Reza.

چه کسی تصادف کرد؟ (رضا)

Where did she break her leg? She broke her leg in the park.

پای او کجا شکست؟ (او پایش را در پارک شکست.)

How did Amir hurt his head? He hit his head on the door.

سر امیر چطور آسیب دید؟ (سرش به در خورد.)

Why did they have an accident? Because they drove fast.

چرا آنها تصادف کردند؟ (چون که با سرعت رانندگی کردند.)

ترجمه Language Melody صفحه 100 زبان انگلیسی نهم

Student 1: Excuse me teacher! Hamid cut his finger.

دانش آموز 1: ببخشید معلم! انگشت حمید برید.

Teacher: What?! Let me see. Oh, does anyone have a plaster?

معلم: چی؟ بزارید ببینم. اوه کسی چسب زخم داره؟

Student 2: I think I have one. Just a second!

دانش آموز 2: فکر کنم من داشته باشم. یه لحظه

Teacher: Please hurry up! It’s bleeding.

معلم: لطفا عجله کنید! خون ریزی دارد.

Student 2: I found it. Here you are.

دانش آموز 2: پیداش کردم. بفرمایید.


Rising

Is he clever?

آیا او باهوش است؟

Are they playing football?

آیا آنها فوتبال بازی میکنند؟

Does he like summer?

آیا او تابستان را دوست دارد؟

Do they have their lunch at school?

آیا آنها در مدرسه ناهارشان را میخورند؟

It is fantastic!

فوق العاده است!

What a beautiful flower!

چه گل زیبایی!


Falling

There is a cat in the yard.

در حیاط یک گربه است.

We had an accident.

ما تصادف کردیم.

We live in Isfahan.

ما در اصفهان زندگی میکنیم.

Where is my coat?

کت من کجاست؟

What do you study?

چه چیزی مطالعه میکنی؟

When did they go to school?

آنها کی به مدرسه رفتند؟

جواب و ترجمه Find it صفحه 103 زبان انگلیسی نهم

My mom just baked some cookies. She put them on the table. My little brother Reza was hungry. He wanted a cookie. He climbed a chair to take it. He fell down and hurt his head. He climbed the chair again. He took one this time. The cookie was hot. He burnt his hand and started crying.

مادرم تازه مقداری کلوچه پخته بود. او آنها را روی میز گذاشت. برادر بزرگم رضا گرسنه بود. او یک کلوچه میخواست. او از صندلیبالا رفت تا یکی بردارد. او افتاد و سرش اسیب دید. او دوباره از صندلی بالا رفت. او اینبار یکی برداشت. کلوچه داغ بود. دست او سوخت و شروع به گریه کرد.

معنی لغات درس 6 زبان انگلیسی نهم

Accident

تصادف

Advice

نصیحت

After

بعد از

Ankle

قوزک پا

Anyone

هر کس، کسی

Back

پشت، کمر

Bake

پختن

Bleed/p>

خونریزی کردن

Broke

شکستن

Bruise

کوفتگی، کبود شدگی

Burn

سوختن

Burnt

سوختن – شکل گذشته فعل

Call

زنگ زدن

Clever

باهوش

Climb

بالا رفتن

Coat

کت

Cookie

بیسکویت - کلوچه

Cry

گریه کردن

Cut

بریدن

Drove

راندن – شکل گذشته فعل

Fell

افتادن

Fell down

پایین افتادن

Finger

انگشت

First aid/p>

کمک های اولیه

Flower

گُل

Found

فهمیدن – شکل گذشته فعل

Health

سلامتی

Here you are

بفرمایید

Hit

زدن

Hurry up

عجله کردن

Hungry

گرسنه

I don’t think so:

من اینطور فکر نمی کنم

Injuries

صدمات

Knee

زانو

Know

دانستن، شناختن

Lake

دریاچه

Last summer

تابستان گذشته

Learn

یادگرفتن

Leg

پا

Little

کوچک

Look

نگاه کردن

Lunch

ناهار

Myself

خودم

Participate

شرکت کردن

Plan

نقشه

Plaster

چسب زخم

Put

گذاشتن

Saw

دیدن – شکل گذشته فعل

So

بنابراین

Start

شروع کردن

Stay

ماندن

Stick

چسباندن

Sure

مطمئن بودن

Take care

مراقبت کردن

Too bad

خیلی بد

Trip

سفر

Twist

پیچ خوردگی

Wound

زخم

Yard

حیاط

head

سر

find

پیدا کردن - یافتن

plan

برنامه ریزی

injury

صدمه

school trips

اردوهای مدرسه

لیست تمام گام به گام‌های زبان انگلیسی نهم:
۰۰/۰۱/۰۲ تعداد بازدید: ۴۰۷۵

انگلیسی نهم

گام به گام انگلیسی نهم

نظرات کاربران
عالیییییه
توجه:

در صورت اشکال در پرداخت یا عدم دریافت فایل پس از پرداخت، از طریق صفحه تماس با ما پیگیری نمایید.

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی