گام به گام زبان انگلیسی نهم | درس 4: خدمات

گام به گام زبان انگلیسی نهم | درس 4: خدمات


معنی درس چهارم زبان انگلیسی نهم: Services

Services
خدمات

معنی مکالمه صفحه 64 زبان انگلیسی نهم

Tourist: Excuse me sir! Can you help me please?

گردشگر: ببخشید آقا میتونید به من کمک کنید لطفا؟

Pedram: What can I do for you?

پدرام: چه کاری میتونم براتون انجام بدم؟

Tourist: I want a postcard, an envelope and a stamp.

گردشگر: من کارت پستال، پاکت و تمبر میخواهم.

Pedram: Umm…, you can get them from a post office.

پدرام: اوووم... شما میتوانید آنها را از دفتر پست تهیه کنید.

Tourist: Where is the post office?

گردشگر: دفتر پست کجاست؟

Pedram: Actually it’s near here. It’s just round the corner.

پدرام: در واقع نزدیک اینجاست. دقیقا همین بغل هست.

Tourist: Good! Thank you. What time does it open?

گردشگر: خوب ممنوم. چه ساعتی باز میکند؟

Pedram: It opens at 8.

پدرام: ساعت 8 باز میکند.

Tourist: Thanks a lot!

گردشگر: خیلی ممنون.

ترجمه تمرین 1 صفحه 65 زبان انگلیسی نهم

What is her job? She’s an employee.

شغل او چیست؟ (او یک کارمند است.)

Where is the post office? It’s over there.

دفتر پست کجاست؟ (آنجاست.)

Who’s that man? He is a postman.

آن مرد کیست؟ (او یک پستچی است.)

When is the break? It’s at 9:30.

چه زمانی وقت استراحت است؟ (ساعت 9:30 است.)

ترجمه تمرین 2 صفحه 65 زبان انگلیسی نهم

What time does it open? It opens at 8 in the morning.

چه ساعتی باز میشود؟ (ساعت 8 صبح باز میشود.)

When do they work? They work from Saturday to Wednesday.

آنها کی کار میکنند؟ (آنها از شنبه تا چهارشنبه کار میکنند.)

Who helps lost children? The police help them.

چه کسی به بچه های گمشده کمک میکند؟ (پلیس به آنها کمک کرد.)

Where does she buy stamps? She buys them from a post office.

او تمبرها را از کجا میخرد؟ (آنها را از دفتر پست میخرد.)

Why does he go to work by bus? Because it’s fast and cheap.

چرا او با اتوبوس سرکار میرود؟ (چون که سریع و ارزان است.)

How do you come to school? I take a bus.

شما چطور به مدرسه میآیی؟ (با اتوبوس)

ترجمه Language Melody صفحه 68 زبان انگلیسی نهم

Clara: Excuse me sir! I’m lost.

کلارا: ببخشید آقا من گمشدم.

Police officer: Don’t worry. What’s your name?

مامور پلیس: نگران نباش. اسمت چیه؟

Clara: My name’s Clara.

کلارا: اسم من کلارا است

Police officer: Where do you live?

مامور پلیس: شما کجا زندگی میکنید؟

Clara: On Main Street, near the gas station.

کلارا: در خیابان اصلی نزدیک پمپ بنزین.

Police officer: Don’t worry. I can take you home.

مامور پلیس: نگران نباش. من میبرمت خونه.

Clara: Thank you sir.

کلارا: متشکرم آقا.


1. What’s your name?

اسم شما چیست؟

2. How old are you?

شما چند سالتونه؟

3. Where do you live?

شما کجا زندگی میکنید؟

4. Why are you here?

شما چرا اینجا هستید؟

5. When does it open?

چه زمانی باز میکند؟

6. Who is that man?

این مرد کیست؟

مطالب پیشنهادی:

جواب و ترجمه Find it صفحه 71 زبان انگلیسی نهم

Parsa: What’s your favorite job?

پارسا: شغل مورد علاقه شما چیست؟

Hamid: I like to be a firefighter.

حمید: من دوست دارم آتش نشان بشم.

Parsa: What does a firefighter do?

پارسا: آتش نشان چه کاری انجام میدهد؟

Hamid: He puts out fire and saves people’s lives.

حمید: او آتش را خاموش میکند و جان مردم را نجات میدهد.

Parsa: And is it an easy job?!

پارسا: و آیا کار راحتی است؟

Hamid: No! Actually it’s very hard.

حمید: نه واقعا کار سختی است.

Parsa: When does a irefighter go to work?

پارسا: آتش نشان چه موقع سر کار میرود؟

Hamid: I think he goes to work on shifts.

حمید: فکر کنم او طبق شیفت سر کار میرود.

Parsa: Oh! Where does he work?

پارسا: اوه! او کجا کار میکند؟

Hamid: At a fire station.

حمید: در ایستگاه آتش نشانی.

Parsa: Is there a fire station near here?

پارسا: آیا ایستگاه آتش نشانی نزدیک اینجا است؟

Hamid: Yes, there’s one over there.

حمید: بله، یکی آنجاست.

جواب Listening, Reading and Writing صفحه 72 و 73 زبان انگلیسی نهم

1. What does he do?

1- او چه کاری انجام میدهد؟

He is a baker.

او نانوا است.

2. Where does he work?

2- کجا کار میکند؟

He works in a bakery.

او در نانوایی کار میکند.

3. When does his work start?

3- کار او چه زمانی شروع میشود؟

It start very early in the morning.

صبح خیلی زود شروع میشود.


1. What does Amir do?

1- امیر چیکار میکنه؟(شغلش چیه؟)

He is a police officer.

او مامور پلیس است.

2. Where does he work?

2- او کجا کار میکند؟

He works at a police station.

او در کلانتری کار میکند.

3. When does he go to work?

3- چه زمانی سرکار میره؟

He goes to work saturday to wednesday.

شنبه تا چهارشنبه سرکار میرود.

4. What time does he work?

4- چه ساعتی کار میکند؟

from 7 a.m till 4 pm.

از ساعت 7 صبح تا 4 بعد از ظهر.

معنی لغات درس 4 زبان انگلیسی نهم

Services

خدمات

postcard

کارت پستال

envelope

پاکت نامه

near

نزدیک

Actually

در واقع

employee

کارمند

take out

بیرون بردن

get on

سوار شدن

get off

سوار شدن

send

ارسال

put out fire

خاموش کردن آتش

recharge

دوباره شارژکردن

open a account

باز کردن حساب

hire a taxi

گرفتن تاکسی

Police officer

مامور پلیس

live

زندگی کردن

wake up

بیدار شدن

children

بچه ها

help

کمک کردن

best friend

بهترین دوست

sometimes

بعضی مواقع

often

اغلب اوقات

usually

معمولا

always

همیشه

never

هرگز

outside

بیرون

firefighter

آتش نشان

gas station

پمپ بنزین

fire station

ایستگاه آتش نشانی

favorite

مورد علاقه

fast

سریع

cheap

ارزان

stamp

تمبر

send an e-mail

ایمیل فرستادن

open an account

حساب (بانکی) باز کردن

lost

گمشده

I’m lost

من گمشده ام.

break

وقت استراحت

take out money

پول برداشتن

donate blood

خون اهدا کردن

لیست تمام گام به گام‌های زبان انگلیسی نهم:
۹۹/۱۲/۲۷ تعداد بازدید: ۶۳۰۲

انگلیسی نهم

گام به گام انگلیسی نهم

نظرات کاربران
مهدی سعدی خانی
جواب این سوال tsita جواب جاخالی jobجواب ایم جاخالی
توجه:

در صورت اشکال در پرداخت یا عدم دریافت فایل پس از پرداخت، از طریق صفحه تماس با ما پیگیری نمایید.

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی