پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

گام به گام زبان انگلیسی نهم | درس 2: سفر

گام به گام زبان انگلیسی نهم | درس 2: سفر


معنی درس دوم زبان انگلیسی نهم: Travel

Travel
سفر

معنی مکالمه صفحه 30 زبان انگلیسی نهم

Receptionist: Welcome to our hotel sir, how can I help you?

مسول پذیرش: به هتل ما خوش آمدی آقا، چطور میتوانم کمکتون کنم؟

Tourist: My name is Paul Kress.I’m from Germany. I have a reservation here.

جهانگرد: اسم من پاول کرس است. اهل آلمان هستم. من یک جا رزرو داشتم.

Receptionist: I see! Are you staying here for two nights?

مسول پذیرش: اطلاع دارم! آیا دوشب اینجا میمانید؟

Tourist: Yes, my wife and I are visiting Tehran for three days.

جهانگرد: بله، من و همسرم قصد داریم سه روز از تهران دیدن کنیم.

Receptionist: Where is she now? I need to check her passport.

مسول پذیرش: او الان کجاست؟ من باید گذرنامه اش را بررسی کنم.

Tourist: She’s standing over there, by the gift shop. Here is her passport.

جهانگرد: آنجا ایستاده است، نزدیک فروشگاه لوازم کادویی. گذرنامه اش اینجاست.

Receptionist: Thank you. This is your key. It’s room 213. Hope you enjoy your stay in Tehran.

مسول پذیرش: متشکرم. این کلید شماست. اتاق شماره 213. امیدوارم از اقامتتان در تهران لذت ببرید.

ترجمه تمرین 1 صفحه 31 زبان انگلیسی نهم

Are you visiting Tehran? Yes, I am.

آیا تو در حال بازدید از تهران هستی؟ بله، من هستم.

Are they traveling around the world? No, they aren’t.

آیا آنها در حال سفر دور دنیا هستند؟ نه، آنها نیستند.

Is Paul booking a room? Yes, he is.

آیا پائول در حال رزرو اتاق است؟ بله، او هست.

Is Kate checking the map? No, she’s reading the guide book.

آیا کیت در حال چک کردن نقسه است؟ نه، او در حال مطالعه کتاب راهنما است.

ترجمه تمرین 2 صفحه 31 زبان انگلیسی نهم

Who is speaking English now? Sara.

چه کسی در حال انگلیسی صحبت کردن است؟ سارا

What is he doing? He is buying a ticket.

او در حال انجام چه کاری است؟ او در حال خرید بلیط است.

Where is Ali going? He’s going to Mehrabad Airport.

علی در حال رفتن به کجاست؟ او در حال رفتن به فرودگاه مهرآباد هست.

What are you doing? I’m filling out the reservation form.

تو در حال انجام چه کاری هستی؟ من در حال پر کردن فرم رزرو هستم.

How are they traveling? They are traveling by train.

آنها چطور سفر میکنند؟ آنها در حال سفر با قطار هستند.

ترجمه Language Melody صفحه 34 زبان انگلیسی نهم

Kiana: Are you working with the computer now?

کیانا: آیا در حال کار کردن با کامپیوتر هستی؟

Sara: Yes, I’m searching for a hotel in Sanandaj.

سارا: بله من در حال جستجوی یک هتل در سنندج هستم.

Kiana: Is it possible to book it online?

کیانا: آیا میتوان آن را به صورت آنلاین رزرو کرد؟

Sara: Yes, of course.

سارا: بله حتما.


1. Is it a beautiful country?

1- آیا آن کشور زیبایی است؟

2. Is he a tourist?

2- آیا او یک توریست (جهانگرد) است؟

3. Are you staying here?

3- آیا شما در اینجا اقامت دارید؟

4. Is she searching for a hotel?

4- آیا او در حال جستجوی یک هتل است؟

5. Are you traveling to Shiraz?

5- آیا شما در حال سفر به شیراز هستید؟

6. Are they checking out?

6- آیا آنها در حال تسویه حساب با هتل هستند؟

مطالب پیشنهادی:

جواب و ترجمه Find it صفحه 37 زبان انگلیسی نهم

This is Paul. He is a tourist from Germany. He’s going into a gift shop with his wife. They are opening the door of the shop. Now, they’re talking to the shopkeeper to find suitable gifts for their daughters. Paul’s daughters are living in Spain now.

این پاول است. او توریستی از آلمان است. او با همسرش در حال رفتن به کادو فروشی میباشد. آنها دارند در فروشگاه را باز میکنند. الان آنها در حال صحبت کردن با فروشنده هستند تا هدیه هایی مناسب برای دخترانشان پیدا کنند. دختران پاول الان در اسپانیا زندگی میکنند.

جواب Listening, Reading and Writing صفحه 38 زبان انگلیسی نهم

1. Where is Brenda from?

1- برندا اهل کجاست؟

She is from England.

او اهل انگلستان است.

2. What’s Brenda doing?

2- برندا در حال انجام چه کاری است؟

She is checking the website.

او در حال چک کردن سایت میباشد.

3. What is her problem?

3- مشکل او چیست؟

she can not find the reservation section.

او نمیتواند قسمت رزرو را پیدا کند.


1. Where is Mehmet from?

1- مهمت اهل کجاست؟

He is from Turkey.

او اهل ترکیه است.

2. Where is Mehmet going to?

2- مهمت در حال رفتن به کجاست؟

He’s going to Mashhad.

او در حال رفتن به مشهد است.

3. What’s he asking about?

3- او در مورد چه چیزی میپرسد؟

He is asking about the ticket price.

او درمورد قیمت بلیط میپرسد.

معنی لغات درس 2 زبان انگلیسی نهم

say prayers

نماز خواندن

land

فرود آمدن

around the world

دور دنیا

hope

امیدوار بودن

of course

البته

check the passport

چک کردن گذرنامه

book a hotel

هتل رزرو کردن

suitable

مناسب

guess

حدس زدن

key

کلید

novel

رمان

map

نقشه

Germany

آلمان

Arabic

زبان عربی

leg

پایه

buy a ticket

بلیط خریدن

pay toll

عوارضی پرداخت کردن

letter

نامه

board the plane

German

آلمانی

take off

از زمین بلند شدن (هواپیما)

pray

دعا کردن

wheel

چرخ

guide book

کتابچه راهنما

reservation

رزرو

fill out the form

فرم پر کردن

possible

امکان‌پذیر

tourist

گردشگر

check in

پذیرش شدن (در هتل، فرودگاه و ...)

here

اینجا

gift shop

کادوسرا(فروشگاه کادو)

I see!

متوجه ام!

Travel

مسافرت

Receptionist

پذیرشگر

enjoy

لذت بردن

Airport

فرودگاه

money

پول

exchange

تبدیل کردن

poem

شعر

trip

سفر

scarf

روسری

shopkeeper

مغازه دار

wife

همسر

short storie

داستان کوتاه

لیست تمام گام به گام‌های زبان انگلیسی نهم:
۹۹/۱۲/۰۴ تعداد بازدید: ۹۸۱۴

انگلیسی نهم

گام به گام انگلیسی نهم

توجه:

در صورت اشکال در پرداخت یا عدم دریافت فایل پس از پرداخت، از طریق صفحه تماس با ما پیگیری نمایید.

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی