جواب فعالیت کلاسی صفحه 76 پیام های آسمانی نهم

با توجه به شعر زیر، بگویید که سعدی در این شعر چه چیز را شرط آدمیت دانسته است؟

دوش مرغی به صبح می‌نالید عقل و صبرم ببُرد و طاقت و هوش

یکی از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید به گوش

گفت باور نداشتم که تو را بانگ مرغی چنین کند مدهوش

گفتم این شرط آدمیت نیست مرغ تسبیح گوی و من خاموش

سعدی در این شعر شرط آدمیت را تسبیح خداوند دانسته است.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 78 پیام های آسمانی نهم

در هر یک از موارد زیر آیا نماز نمازگزار، صحیح است یا خیر؟

1- خیلی عجله دارد و به همین دلیل بعضی از ذکرهای نماز را در حال حرکت می‌گوید.

باطل است - اگر نماز گزار اذکار واجب نماز را در حال حرکت بگوید، مثلاً بخشی از ذکر رکوع را در حالی بگوید که دارد از رکوع بر می‌خیزد، نمازش باطل می‌شود.

2- وسط اتاق نماز می‌خواند، به طوری که برادر کوچکش محکم با سه چرخه به پایش می‌کوبد! او هم بی‌اختیار فریاد می زند: آخ! و بعد از کمی سکوت، نمازش را ادامه می‌دهد و بعد از پایان نماز هم دو سجده سهو انجام می‌دهد.

صحیح است - زیرا سخن گفتن در صورتی باعث باطل شدن نماز می‌گردد که عمدی باشد.

3- مشغول خواندن حمد و سوره است که ناگهان صدای بلندی می‌شنود، بی اختیار برمی‌گردد و به پشت سرش نگاه می‌کند. سپس خیلی زود رو به قبله برمی‌گردد و بقیهٔ حمد و سوره‌اش را می‌خواند.

باطل است - روی برگرداندن از قبله چه عمدی و چه سهوی باعث باطل شدن نماز می‌شود.

4- در حالی که در مقابل تلویزیون نماز می‌خواند، خواهرزاده کوچکش تلویزیون را روشن می‌کند. با دیدن یکی از صحنه‌های فیلم خنده‌اش می‌گیرد، ولی با تلاش فراوان خودش را کنترل می‌کند و فقط آرام می‌خندد.

5- در بین نماز، گوشی تلفن همراهش زنگ می‌زند؛ بدون اینکه ذکر بگوید، آن را از جیبش درمی‌آورد و خاموش می‌کند و نمازش را ادامه می‌دهد.

صحیح است - زیرا با این کار حالت نماز به هم نخورده است.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 79 پیام های آسمانی نهم

۱- پنج مورد از مبطلات نماز را نام ببرید.

1) از بین رفتن یکی از شرایط نماز

2) باطل شدن وضو

3) روی برگرداندن از قبله

4) خندیدن با صدای بلند (قهقهه)

5) حرف زدن در بین نماز

6) به هم زدن صورت نماز

7) خوردن و آشامیدن

8) کم و زیاد کردن ارکان و واجبات نماز

9) شک کردن در رکعت‌های نماز دو یا سه رکعتی

۲- در چه زمانی انسان می‌تواند جواب سلام کسی را که در نماز به او سلام کرده است، ندهد؟

سلامی که سلام به حساب نمی‌آید یا از روی تمسخر انجام می‌شود.

۳- اگر نمازگزار در نماز مغرب شک کند که دو رکعت خوانده است یا سه رکعت، نمازش چه حکمی دارد؟

نمازش باطل است.