بیست شـــو با بیست شو، بیست شوید

پیشنهاد ویژه بیست شو برای موفقیت در امتحان هماهنگ خرداد

۴۲ مطلب با موضوع «نمونه سوال :: نوبت دوم :: پیام‌های آسمانی» ثبت شده است

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان فارس با جواب | خرداد 98

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان فارس با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: فارس | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم |  شامل: ریاضی، علوم تجربی، مطالعات اجتماعی، عربی، زبان انگلیسی، آمادگی دفاعی، قرآن، پیام های آسمانی، املا و انشای فارسی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۸۲
امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم استان لرستان | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم استان لرستان | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: لرستان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/13 | تعداد سوال: 17 | تعداد صفحه سوال: 2 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹۴
بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان همدان با جواب | خرداد 98 (عصر)

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان همدان با جواب | خرداد 98 (عصر)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: همدان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | نوبت: عصر | شامل: ریاضی، علوم تجربی، مطالعات اجتماعی، عربی، زبان انگلیسی، آمادگی دفاعی، قرآن، پیام های آسمانی، املا و انشای فارسی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹۷
بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان همدان با جواب | خرداد 98 (صبح)

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان همدان با جواب | خرداد 98 (صبح)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: همدان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | نوبت: صبح | شامل: ریاضی، علوم تجربی، مطالعات اجتماعی، عربی، زبان انگلیسی، آمادگی دفاعی، قرآن، پیام های آسمانی، املا و انشای فارسی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۳۵
امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم استان چهارمحال و بختیاری | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم استان چهارمحال و بختیاری | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: چهارمحال و بختیاری | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/02/30 | تعداد سوال: 13 | تعداد صفحه سوال: 2 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۵
امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم استان کهگیلویه و بویراحمد | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم استان کهگیلویه و بویراحمد | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: کهگیلویه و بویراحمد | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/02/22 | تعداد سوال: 23 | تعداد صفحه سوال: 2 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۸
امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم استان خراسان شمالی | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم استان خراسان شمالی | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: خراسان شمالی | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/07 | تعداد سوال: 17 | تعداد صفحه سوال: 2 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹۴
امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم استان گلستان | خرداد 98 (صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم استان گلستان | خرداد 98 (صبح)

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: گلستان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/02/30 | نوبت: صبح | تعداد سوال: 30 | تعداد صفحه سوال: 4 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۳۹
امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم شهرستان های تهران با جواب | خرداد 98 (صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم شهرستان های تهران با جواب | خرداد 98 (صبح)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: شهرستان های تهران | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/01 | نوبت: صبح | تعداد سوال: 16 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹۶
امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم استان همدان با جواب | خرداد 98 (طرح جامع)

امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم استان همدان با جواب | خرداد 98 (طرح جامع)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: همدان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم (طرح جامع) | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/07 | تعداد سوال: 16 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۵
امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم استان هرمزگان با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم استان هرمزگان با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: هرمزگان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/02/30 | تعداد سوال: 27 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۱۵
امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم استان کردستان با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم استان کردستان با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: کردستان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/11 | تعداد سوال: 18 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۴۲
امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم استان قزوین با جواب | خرداد 98 (طرح جامع)

امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم استان قزوین با جواب | خرداد 98 (طرح جامع)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: قزوین | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم  (طرح جامع) | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/07 | تعداد سوال: 27 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۸۰
امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم استان فارس با جواب - خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم استان فارس با جواب - خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: فارس | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/02/24 | تعداد سوال: 30 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۲۴
امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم استان زنجان با جواب | خرداد 98 (طرح جامع)

امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم استان زنجان با جواب | خرداد 98 (طرح جامع)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: زنجان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم (طرح جامع) | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/09 | تعداد سوال: 20 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۶
امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم استان خراسان رضوی با جواب | خرداد 98 (عصر)

امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم استان خراسان رضوی با جواب | خرداد 98 (عصر)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: خراسان رضوی | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/13 | نوبت: عصر | تعداد سوال: 21 | تعداد صفحه سوال: 6 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۸
امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم استان خراسان رضوی با جواب | خرداد 98 (طرح جامع)

امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم استان خراسان رضوی با جواب | خرداد 98 (طرح جامع)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: خراسان رضوی | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم (طرح جامع) | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/13 | تعداد سوال: 22 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۴۵
امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم استان آذربایجان غربی با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم استان آذربایجان غربی با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: آذربایجان غربی | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/08 | تعداد سوال: 24 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۲۷
امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم شهرستان های تهران با جواب | خرداد 98 (عصر)

امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم شهرستان های تهران با جواب | خرداد 98 (عصر)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: شهرستان های تهران | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/01 | نوبت: عصر | تعداد سوال: 8 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۴۷
امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم استان قزوین با جواب | خرداد 98 (صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم استان قزوین با جواب | خرداد 98 (صبح)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: قزوین | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/01 | نوبت: صبح | تعداد سوال: 13 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۱۲