( امتحان نوبت اول پیام های آسمانی نهم ): پاسخنامه تشریحی: دارد - تعداد صفحه: 2 صفحه سوال، 1 صفحه پاسخنامه - تعداد سوالات: 6 سوال (شامل: صحیح و غلط - جای خالی - چهار گزینه ای - تشریحی)