( امتحان نوبت اول پیام های آسمانی نهم ):

پاسخنامه تشریحی: دارد

تعداد صفحه: 2 صفحه سوال، 1 صفحه پاسخنامه

تعداد سوالات: 6 سوال (شامل: صحیح و غلط - جای خالی - چهار گزینه ای - تشریحی)