جواب فعالیت کلاسی صفحه 11 پیام‌های آسمانی نهم

١- صفت‌هایی را که در این شعر به خدا نسبت داده شده است، بیان کنید.

ملک، پاک، راهنما، فاضل، توحید، حکیم، عظیم، کریم، رحیم، سزاوار ستایش، بری از رنج، بری از درد، بری از گداز، بری از نیاز، بری از بیم، بری از امید، بری از عیب، بری از خطا، وصف ناپذیر، بی‌مانند، ازلی، ابادی، بی‌حرکت، ظاهری، کم ناشادنی، زیاد ناشدنی، عزیز، جلیل، علیم، یقین، نور، سرور، جود، آشکار، نهان، آمرزنده، دوستدار بندگان، عقوب کننده سخت، عادت، تواب، رزاق و...

۲- چه صفات دیگری از خدا می‌شناسید، که در این شعر به آن اشاره نشده است؟

جمیل، جبار و...

جواب فعالیت کلاسی صفحه 14 پیام‌های آسمانی نهم

با همفکری هم گروهی‌های خود بگویید چه صفتی از صفات خداوند در قرآن کریم بیشتر تکرار شده است؟ به نظر شما چرا؟

صفت رحمان و رحیم، زیرا از طریق این صفات، ما شناخت صحیحی از خداوند پیدا می‌کنیم و می‌دانیم که خداوند مهربان است و مهربانی‌اش همه بندگان را دربر می‌گیرد

جواب فعالیت کلاسی صفحه 17 پیام‌های آسمانی نهم

با همفکری اعضای گروه خود، برخی از صفاتی را که ویژهٔ ما مخلوقات است و نمی‌توان آنها را به خدا نسبت داد، بیان کنید.

جهل، ظلم، ضعف و جسمانی بودن، که همه نوعی نقص و کاستی است و در خدای متعال نیست.

جواب خودت را امتحان کن صفحه 18 پیام‌های آسمانی نهم

1- راه‌های شناخت صفات خداوند را نام ببرید و درباره هر کدام به اختصار توضیح دهید.

1) تفکر در قرآن، زیرا توصیف خداوند از خود، دقیق و بی‌نقص است.

2) تفکر در جهان آفرینش از طریق آثار و نشانه‌هایی که در سرتا سر جهان آفرینش متجلی است.

۲- حمد و تسبیح خداوند به چه معناست؟

حمد به معنای ستایش و تسبیح به معنی پاک دانستن و منزه دانستن است.