پاسخنامه تشریحی: دارد
مدرسه: دبیرستان فرهنگ رشت
نوع امتحان: مستمری
تعداد سوال: 8
تعداد صفحه سوال: 2
تعداد صفحه پاسخنامه: 2
تاریخ امتحان: 1399/09/22

مباحث :
درس 3: جشنواره ها و تشریفات

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: