پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۶ مطلب با موضوع «راهنمای گام به گام :: انگلیسی» ثبت شده است

گام به گام زبان انگلیسی نهم | درس 6: جشنواره ها و تشریفات

گام به گام زبان انگلیسی نهم | درس 6: جشنواره ها و تشریفات

معنی لغات درس | معنی مکالمه صفحه 96 | معنی تمرین 1 و 2 صفحه 97 | ترجمه Language Melody صفحه 100 | جواب Find it صفحه 103 ....

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۲۹۶
گام به گام زبان انگلیسی نهم | درس 5: رسانه ها

گام به گام زبان انگلیسی نهم | درس 5: رسانه ها

معنی لغات درس | معنی مکالمه صفحه 82 | معنی تمرین 1 و 2 صفحه 83 | ترجمه Language Melody صفحه 86 | جواب Find it صفحه 89 ...

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۲۸۰
گام به گام زبان انگلیسی نهم | درس 4: خدمات

گام به گام زبان انگلیسی نهم | درس 4: خدمات

معنی لغات درس | معنی مکالمه صفحه 64 | معنی تمرین 1 و 2 صفحه 65 | ترجمه Language Melody صفحه 68 | جواب Find it صفحه 71 | جواب Listening, Reading and Writing صفحه 72 و 73 ....

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۵۴۷
گام به گام زبان انگلیسی نهم | درس 3: جشنواره ها و تشریفات

گام به گام زبان انگلیسی نهم | درس 3: جشنواره ها و تشریفات

معنی لغات درس | معنی مکالمه صفحه 50 | معنی تمرین 1 و 2 صفحه 51 | ترجمه Language Melody صفحه 54 | جواب Find it صفحه 57 | جواب Listening, Reading and Writing صفحه 58 ....

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹۸۰۱
گام به گام زبان انگلیسی نهم | درس 2: سفر

گام به گام زبان انگلیسی نهم | درس 2: سفر

معنی لغات درس | معنی مکالمه صفحه 30 | معنی تمرین 1 و 2 صفحه 31 | ترجمه Language Melody صفحه 34 | جواب Find it صفحه 37 | جواب Listening, Reading and Writing صفحه 38 ....

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹۹۱۵
گام به گام زبان انگلیسی نهم | درس 1: شخصیت

گام به گام زبان انگلیسی نهم | درس 1: شخصیت

معنی لغات درس | معنی مکالمه 16 | معنی تمرین 1 و 2 صفحه 17 | ترجمه Language Melody صفحه 20 | جواب Find it صفحه 23 | جواب Tell Your Classmates صفحه 23 ....

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۲۹۵۱