پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۱۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «گام به گام علوم تجربی نهم» ثبت شده است

گام به گام علوم تجربی نهم | فصل 15: با هم زیستن

گام به گام علوم تجربی نهم | فصل 15: با هم زیستن

جواب فعالیت های فصل 15 علوم نهم | خود را بیازمایید صفحه 157 | فکر کنید صفحه 157 | گفت و گو کنید صفحه 158 | فعالیت صفحه 158 | خود را بیازمایید 159 | فکر کنید صفحه 159 | جمع آوری اطلاعات صفحه 160 | فکر کنید صفحه 160 ...

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۴۴۳
گام به گام علوم تجربی نهم | فصل 14: جانوران مهره دار

گام به گام علوم تجربی نهم | فصل 14: جانوران مهره دار

جواب فعالیت های فصل 14 علوم نهم | گفت و گو کنید صفحه 144 | جمع آوری اطلاعات صفحه 145 | فعالیت صفحه 145 | جمع آوری اطلاعات صفحه 146 | گفت و گو کنید صفحه 146 | جمع آوری اطلاعات صفحه 149 | فعالیت صفحه 150 ...

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۸۸۸
گام به گام علوم تجربی نهم | فصل 13: جانوران بی مهره

گام به گام علوم تجربی نهم | فصل 13: جانوران بی مهره

جواب فعالیت های فصل 13 علوم نهم | فعالیت صفحه 135 | جمع آوری اطلاعات صفحه 137 | جمع آوری اطلاعات صفحه 138 | فعالیت صفحه 141 | جمع آوری اطلاعات صفحه 142...

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۸۴۱
گام به گام علوم تجربی نهم | فصل 12: دنیای گیاهان

گام به گام علوم تجربی نهم | فصل 12: دنیای گیاهان

جواب فعالیت های فصل 12 علوم نهم | فعالیت صفحه 124 | آزمایش کنید صفحه 125 | فعالیت صفحه 126 | فعالیت صفحه 128 | خود را بیازمایید صفحه 129 | آزمایش کنید صفحه 130 | فکر کنید صفحه 131 | فعالیت صفحه 131...

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۸۲۹۸
گام به گام علوم تجربی نهم | فصل 11: گوناگونی جانداران

گام به گام علوم تجربی نهم | فصل 11: گوناگونی جانداران

جواب فعالیت های فصل 11 علوم نهم | فعالیت صفحه 115 | خود را بیازمایید صفحه 115 | گفت و گو کنید صفحه 117 | خود را بیازمایید صفحه 118 | فعالیت صفحه 118 | جمع آوری اطلاعات صفحه 118 | فعالیت صفحه 119 | فعالیت صفحه 120...

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۲۱۸۱
گام به گام علوم تجربی نهم | فصل 10: نگاهی به فضا

گام به گام علوم تجربی نهم | فصل 10: نگاهی به فضا

جواب فعالیت های فصل 10 علوم نهم | جواب فکر کنید صفحه 105 | جواب فعالیت صفحه 106 | جواب فعالیت صفحه 107 | جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 108 | جواب فعالیت صفحه 109 | جواب فکر کنید صفحه 109...

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۷۹۷
گام به گام علوم تجربی نهم | فصل 9: ماشین ها

گام به گام علوم تجربی نهم | فصل 9: ماشین ها

جواب فعالیت های فصل 9 علوم نهم | جواب فکر کنید صفحه 92 | جواب آزمایش کنید صفحه 94 | جواب خود را بیازمایید صفحه 95 | جواب فعالیت صفحه 97 | جواب فعالیت صفحه 98 | جواب خود را بیازمایید صفحه 98 و ...

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۵۲۰
گام به گام علوم تجربی نهم | فصل 8: فشار و آثار

گام به گام علوم تجربی نهم | فصل 8: فشار و آثار

جواب فعالیت های فصل 8 علوم نهم | جواب خود را بیازمایید صفحه 84 | جواب فکر کنید صفحه 84 | جواب فعالیت صفحه 84 | جواب آزمایش کنید صفحه 85 | جواب فکر کنید صفحه 86 | جواب فکر کنید صفحه 87 و ...

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۵۵۶۵
گام به گام علوم تجربی نهم | فصل 7: آثاری از گذشته زمین

گام به گام علوم تجربی نهم | فصل 7: آثاری از گذشته زمین

جواب فعالیت های فصل 7 علوم نهم | جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 72 | جواب خود را بیازمایید صفحه 73 | جواب فکر کنید صفحه 73 | جواب فکر کنید صفحه 76 |جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 76 | جواب فعالیت صفحه 79 و ...

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۹۱۸
گام به گام علوم تجربی نهم | فصل 6: زمین ساخت ورقه‌ای

گام به گام علوم تجربی نهم | فصل 6: زمین ساخت ورقه‌ای

جواب فعالیت های فصل 6 علوم نهم | جواب فعالیت صفحهٔ 62 | جواب خود را بیازمایید صفحه 63 | جواب فعالیت صفحه 66 | جواب فعالیت صفحه 67 | جواب خود را بیازمایید صفحه 68 | جواب فکر کنید صفحه 68...

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۱۸۵
گام به گام علوم تجربی نهم | فصل 5: نیرو

گام به گام علوم تجربی نهم | فصل 5: نیرو

جواب فعالیت های فصل 5 علوم نهم | جواب فعالیت صفحهٔ 51 | جواب خود را بیازمایید صفحه 52 | جواب آزمایش کنید صفحه 53 | جواب گفت و گو کنید صفحه 54 | جواب خود را بیازمایید صفحه 56 | جواب گفت و گو کنید صفحه 57...

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۸۷۹
گام به گام علوم تجربی نهم | فصل 4: حرکت چیست؟

گام به گام علوم تجربی نهم | فصل 4: حرکت چیست؟

جواب فعالیت های فصل 4 علوم نهم | جواب فعالیت صفحهٔ 39 | جواب فکر کنید صفحهٔ 39 | جواب خود را بیازمایید صفحه 39 | جواب فعالیت صفحه 40 | جواب خود را بیازمایید صفحه 40 | جواب آزمایش کنید صفحه 42...

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۰۱۴۹
گام به گام علوم تجربی نهم | فصل 3: به دنبال محیطی بهتر برای زندگی

گام به گام علوم تجربی نهم | فصل 3: به دنبال محیطی بهتر برای زندگی

جواب فعالیت های فصل 3 علوم نهم | گفت و گو کنید صفحه 26 | گفت و گو کنید صفحه 27 | فعالیت صفحهٔ 18 | فکر کنید صفحهٔ 27 | جمع آوری اطلاعات صفحه 28 | جمع آوری اطلاعات صفحه 29 ...

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۰۴۳
گام به گام علوم تجربی نهم | فصل 2: رفتار اتم ها با یکدیگر

گام به گام علوم تجربی نهم | فصل 2: رفتار اتم ها با یکدیگر

جواب فعالیت های فصل 2 علوم نهم | آزمایش کنید صفحهٔ 15 | آزمایش کنید صفحهٔ 16 | فعالیت صفحهٔ 18 | خود را بیازمایید صفحهٔ 19 | فکر کنید صفحهٔ 19 | فکر کنید صفحهٔ 22 | خود را بیازمایید صفحهٔ 23 ...

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۰۹۵
گام به گام علوم تجربی نهم | فصل 1: مواد و نقش آنها در زندگی

گام به گام علوم تجربی نهم | فصل 1: مواد و نقش آنها در زندگی

جواب فعالیت های فصل 1 علوم نهم | جمع آوری اطلاعات صفحهٔ 2 | خود را بیازمایید صفحهٔ 3 | آزمایش کنید صفحهٔ 3 | فکر کنید صفحهٔ 3 | فکر کنید صفحهٔ 5 | گفت‌وگو کنید صفحهٔ 5 | فعالیت صفحهٔ 7 ...

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۹۸۷