پاسخنامه کلیدی: دارد
نوع امتحان: ورودی مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه
استان: اصفهان، بوشهر و فارس
تاریخ برگزاری امتحان: 1399/04/20
تعداد سوال: 100
تعداد صفحه سوال: 18
تعداد صفحه پاسخنامه: 1

شامل:
10 سوال قرآن و پیام‌های آسمان
15 سوال فارسی
8 سوال عربی
10 سوال مطالعات اجتماعی
7 سوال انگلیسی
25 سوال علوم تجربی
25 سوال ریاضی

پاسخنامه کلیدی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: