پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۳۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «زنجان» ثبت شده است

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان زنجان با جواب | خرداد 1401

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان زنجان با جواب | خرداد 1401

پیشنهاد ویژه | پاسخنامه تشریحی (جواب) : دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم | استان: زنجان | تعداد صفحه: 43 | مباحث: همه سوالات امتحان هماهنگ استان زنجان با جواب خرداد 1401

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۴۰
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم زنجان | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم زنجان | خرداد 1401

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: زنجان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم  | تاریخ برگزاری امتحان املا: 1401/03/22 | تاریخ برگزاری امتحان انشا: 1401/03/10 | تعداد صفحه املا: 2 | تعداد صفحه انشا: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۶
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان زنجان با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان زنجان با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: زنجان | کتاب: عربی نهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/12

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۵
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی نهم زنجان با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی نهم زنجان با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: زنجان | کتاب: زبان انگلیسی نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/16

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹۸
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم فارسی نهم استان زنجان با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم فارسی نهم استان زنجان با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: زنجان | کتاب: فارسی نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/25

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۴۲
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی نهم استان زنجان با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی نهم استان زنجان با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: زنجان | کتاب: آمادگی دفاعی نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/25

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۰۸
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی نهم زنجان با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی نهم زنجان با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: زنجان | کتاب: مطالعات اجتماعی نهم | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1401/03/19

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹۷
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم زنجان با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم زنجان با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: زنجان | کتاب: علوم تجربی نهم | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1401/03/04 (لغو شد) | در تاریخ 1401/03/24 برگزار شد

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۸۴۶
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان نهم زنجان با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان نهم زنجان با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: زنجان | کتاب: پیام های آسمان نهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/09

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۴۹۴
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی نهم استان زنجان با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی نهم استان زنجان با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: زنجان | کتاب: ریاضی نهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1401/03/07

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۴۶۳
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان زنجان با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان زنجان با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: زنجان | کتاب: قرآن نهم | تعداد صفحه سوال: 1 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/01

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹۶۶۲
بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان زنجان با جواب | خرداد 1400

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان زنجان با جواب | خرداد 1400

پیشنهاد ویژه | پاسخنامه تشریحی (جواب) : دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم | استان: زنجان | تعداد صفحه: 74 | مباحث: همه سوالات امتحان هماهنگ استان زنجان با جواب خرداد 1400

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۸۴۲۳
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی نهم زنجان با جواب | خرداد 1400 (عصر)

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی نهم زنجان با جواب | خرداد 1400 (عصر)

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: زنجان | کتاب: مطالعات اجتماعی نهم | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1400/03/06 (عصر)

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۸۷۳
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم زنجان با جواب | خرداد 1400 (عصر)

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم زنجان با جواب | خرداد 1400 (عصر)

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: زنجان | کتاب: قرآن نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1400/02/27 (عصر)

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۵۷
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم زنجان با جواب | خرداد 1400 (عصر)

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم زنجان با جواب | خرداد 1400 (عصر)

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: زنجان | کتاب: عربی نهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1400/03/13 (عصر)

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۴۴
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم زنجان با جواب | خرداد 1400 (صبح)

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم زنجان با جواب | خرداد 1400 (صبح)

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: زنجان | کتاب: عربی نهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1400/03/13 (صبح)

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۴۰۶
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی نهم زنجان با جواب | خرداد 1400 (عصر)

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی نهم زنجان با جواب | خرداد 1400 (عصر)

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: زنجان | کتاب: آمادگی دفاعی نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1400/03/17 (نوبت عصر)

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۰۵۸
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی نهم زنجان با جواب | خرداد 1400 (صبح)

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی نهم زنجان با جواب | خرداد 1400 (صبح)

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: زنجان | کتاب: آمادگی دفاعی نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1400/03/17 (نوبت صبح)

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹۹۴
آزمون ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی سال تحصیلی 1400-1399 + کلید | استان های اصفهان، بوشهر و فارس

آزمون ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی سال تحصیلی 1400-1399 + کلید | استان های اصفهان، بوشهر و فارس

پاسخنامه کلیدی: دارد | استان: اصفهان، بوشهر و فارس | نوع امتحان: ورودی مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه | تاریخ برگزاری امتحان: 1399/04/20 | تعداد سوال: 100 | تعداد صفحه سوال: 18 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۸۶۳
سوالات آزمون ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی استان زنجان + کلید | سال تحصیلی 1400-1399

سوالات آزمون ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی استان زنجان + کلید | سال تحصیلی 1400-1399

پاسخنامه کلیدی: دارد | استان: زنجان | نوع امتحان: ورودی مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه | تاریخ برگزاری امتحان: 1399/04/20 | تعداد سوال: 100 | تعداد صفحه سوال: 13 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۶۹۱