پاسخنامه کلیدی: دارد
تاریخ برگزاری آزمون: 98/03/31
ساعت برگزاری: 9:00 صبح
تعداد صفحات : 25 صفحه
تعداد پرسشهای: 90 سوال
مدت پاسخگویی به پرسشها: 120 دقیقه

کلید سوالات در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
مطالب مرتبط: