تاریخ برگزاری آزمون: 98/03/31

ساعت برگزاری: 9:00 صبح

تعداد صفحات : 25 صفحه

تعداد پرسشهای: 90 سوال

مدت پاسخگویی به پرسشها: 120 دقیقه

کلید سوالات در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
مطالب مرتبط: