تاریخ برگزاری آزمون: 98/11/14
ساعت برگزاری: 9:00 صبح
تعداد صفحات : 16 صفحه
تعداد صفحات پاسخنامه : 14 صفحه
تعداد سوالات: 130 سوال
مدت پاسخگویی: 145 دقیقه